Stanton Fitzwarren, United Kingdom
Stanton Fitzwarren, United Kingdom

Time filter

Source Type

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIS UPM DB2 MINIFUTUURIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman MINIS UPM DB2 minifutuurin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua minifutuurin rajatason (Barrier Level). Kyseisen minifutuurin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 25.4.2017 kello 15:18. Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa minifutuuria: Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Kaupan


News Article | April 26, 2017
Site: globenewswire.com

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2017: - Liikevaihto nousi 9 % ja oli 112,9 milj. euroa (103,9). - Liikevoitto parani 13 % ja oli 6,3 milj. euroa (5,5). - Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ja oli 6,1 milj. euroa (9,1). - Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan asiakastoimitukset eivät käynnistyneet tavoitellussa aikataulussa. Suunnittelemme nyt linjan käynnistämistä toisen vuosineljänneksen aikana. - Suomisen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa yhteensä 5,6 milj. euroa eli 0,11 euroa osakkeelta. Suominen toistaa 31.1.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016. Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä: ”Kuluttajien luottamus jatkui vahvana vuoden 2017 alussa. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi korkeimmalle tasolleen vuoden 2001 jälkeen. Myös euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jatkoi vahvistumistaan. Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, jolloin yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus vaikuttavat kysynnän kehitykseen. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet. Olemme hyvin iloisia siitä, että Suominen palasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen kasvu-uralle. Yhtiön liikevaihto kasvoi 112,9 milj. euroon. Kysyntä oli odotustemme mukaisesti vertailukautta vilkkaampaa, mutta kilpailutilanne jatkui kuitenkin kireänä erityisesti lastenhoidon pyyhintätuotteisiin sekä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin suunnatuissa kuitukankaissa. Suurin osa liikevaihdon kasvusta johtui myyntimäärien paranemisesta ja pystyimme kasvattamaan markkinaosuuttamme. Myös Suomisen liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 6,3 milj. euroa. Raportointikauden voitto kasvoi 4,2 milj. euroon. Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla. Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto ylsi lähes tavoitetasolle (12 %) ja oli 11,7 %. Investointiohjelman edetessä velkaantumisaste nousi tavoitetasolle (40–80 %) ja oli 50,2 %. Suomisen 15.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2016 osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Suominen pystyi jälleen kasvattamaan osinkoa edellisvuodesta, nyt 10 % edellisestä tilikaudesta. Teknologisella osaamisella on tärkeä rooli Suomisen kilpailuedun luomisessa. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi edelleen muodostimme katsauskaudella Suomiseen uuden Teknologia-konsernitoiminnon. Toiminnossa yhdistyvät Suomisen teknologinen osaaminen ja sen kehittäminen sekä tuotekehitys. Teknologia-toiminnon johtajaksi ja Suomisen johtoryhmän jäseneksi nimitettiin katsauskaudella Markku Koivisto, jolla on pitkä kokemus teollisten innovaatioiden menestyksekkäästä kaupallistamisesta UPM-konsernissa. Jatkoimme katsauskaudella määrätietoisesti strategiamme toteuttamista. Suomisen kasvuinvestointiohjelman suurin hanke, korkean lisäarvon tuotteisiin keskittyvän uuden märkärainauslinjan avaaminen Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa, lähestyy päätepistettään. Tuotantolinjan tietyissä osissa ilmenneiden ongelmien vuoksi emme pystyneet käynnistämään kaupallisia toimituksia tavoitteemme mukaisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suunnittelemme nyt linjan käynnistämistä toisen vuosineljänneksen aikana. Lisätäksemme korkean lisäarvon tuotteiden osuutta liikevaihdostamme toimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille useita uusia tuotteita: muun muassa ammattikäyttäjille tarkoitetut GENESIS® Pro ja AIRLACE® for Workplace -tuotteet sekä paitsi Suomiselle, myös koko toimialallemme täysin uudenlaiset Designer Series -tuotteet. Kodinhoidon ja lastenhoidon pyyhintätuotteisiin kehitetty Designer Series -konseptissa tarjoamme asiakkaidemme tuotteisiin ammattisuunnittelijoiden luomia ja jo valmiiksi kuluttajatutkimuksissa validoituja kuviointeja. Suominen valmistautuu uuteen strategiakauteen. Olemme tänään julkistaneet vuoteen 2021 ulottuvan strategiamme pääkohdat erillisellä tiedotteella. Uusi strategiamme nojaa kolmeen kulmakiveen: 1) Paras bisneksessä, 2) Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan ja 3) Olemme muutoksentekijöiden yhteisö. Kulmakivissä tiivistyy Suomisen kasvun mahdollistavat kilpailuedut: Olemme alan parhaita muuttamaan loppukäyttäjien tarpeet kaupalliseksi menestykseksi sekä asiakkaamme että itsemme hyödyksi; kehitämme ja valmistamme ainutlaatuisia kuitukankaita joita kilpailijamme eivät pysty luomaan; ja olemme maailmanlaajuinen osaavien ihmisten yhteisö ja haluamme muuttaa asioita. Strategian lisäksi Suominen on uudistanut myös visionsa heijastamaan muutoshakuista lähestymistapaansa. Uuden vision mukaan ”Muutamme ihmisten käsityksen kuitukankaista”. Visio kuvaa paitsi pyrkimystämme ilahduttaa asiakkaitamme säännöllisesti uusilla innovaatioilla, myös tavoitettamme tehdä kuitukankaiden roolista arjessa aiempaa näkyvämpi myös suuren yleisön mielissä. Jatkamme korkean lisäarvon tuotteiden osuuden vahvistamista tuoteportfoliossamme. Toteutettujen kasvuinvestointien, tuotekehityspanostusten sekä osaamisen kehittämisen ansiosta meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin hyödyntää tuoteportfolion muutoksen luomaa kasvua. Mikäli onnistumme tässä, Suomisen liikevaihto ylittää 600 milj. euroa vuonna 2021. Samalla vertailukelpoisen liikevoiton osuus liikevaihdosta nousee uudelle tasolle, yli 10 %:iin. Strategian uudistamisen yhteydessä Suomisen hallitus on päivittänyt myös vuosille 2017–2021 asetetut taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet mittaavat yhtiön kannattavuutta, kasvua ja taloudellista asemaa. Vuonna 2021 päättyvän strategiakauden aikana Suominen tähtää: - 15 % tuottoon sijoitetulle pääomalle (kauden keskiarvo) - liikevaihdon 6 % vuotuiseen kasvuun (kauden keskiarvo) - pääsääntöisesti 40–80 % välille asettuvaan velkaantumisasteeseen. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuositasolla. Suomisen hallitus on myös päättänyt päivittää yhtiön osinkopolitiikan. Päivitetyn politiikan mukaan yhtiö jakaa vähintään 30 % tilikauden tuloksestaan vuotuisena osinkona. Aiemmin Suomisen politiikkana oli jakaa noin 30 % tilikauden tuloksesta osinkona.  Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.” LIIKEVAIHTO Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 9 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja oli 112,9 milj. euroa (103,9). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti myyntimäärien paraneminen vertailukaudesta. Kilpailutilanne jatkui kireänä erityisesti lastenhoidon pyyhintätuotteisiin sekä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin suunnatuissa kuitukankaissa. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransi liikevaihtoa 2,7 milj. eurolla. Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (94,4) ja Care-liiketoiminta-alueen 11,1 milj. euroa (9,5). Yhden asiakkuuden uudelleenryhmittelyn johdosta vertailukauden luvut on oikaistu. Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-maaliskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (39 % myynnistä), kotitalouspyyhkeisiin (21 %), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (19 %), hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (10 %) sekä ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (9 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan. Kotitalouksien ja lastenhoidon pyyhintätuotteiden sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuus myynnistä kasvoi vertailukaudesta. Henkilökohtaisen hygienian kuitukankaiden osuus laski. Hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuuden kasvu selittyy osittain yhden asiakkuuden uudelleenryhmittelyllä. TULOS Liikevoitto parani 13 % ja oli 6,3 milj. euroa (5,5) myyntimäärien sekä bruttokateprosentin paranemisen ansiosta. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutos vahvisti liikevoittoa 0,3 milj. euroa. Voitto ennen tuloveroja oli 6,1 milj. euroa (5,3) ja raportointikauden voitto 4,2 milj. euroa (3,4). RAHOITUS Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 70,2 milj. euroa (34,5). Velkaantumisaste oli 50,2 % (28,6 %) ja omavaraisuusaste 44,2 % (42,6 %). Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (-0,2) eli 0,1 % (0,2 %) liikevaihdosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahoituskuluja pienensi IAS 23 -standardin edellyttämä korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen, joka pienensi tuloslaskelmaan kirjattuja korkokuluja 0,8 milj. euroa (0,2). Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla ja vertailukaudella 0,5 milj. eurolla. Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 milj. euroa (9,1) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,12 euroa (0,18). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti eniten käyttöpääoman sitoutuminen. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -2,1 milj. euroa (-1,8) vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Käyttöpääomaa sitoutui 2,8 milj. euroa (vapautui 1,4). Katsauskaudella nostettiin 10 milj. euron laina. Laina on osa syksyllä 2014 sovittua yhteensä 55 milj. euron syndikaattilainajärjestelyä. Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2017 päättämä osingonjako (0,11 euroa osakkeelta) oli yhteensä 5,6 milj. euroa ja se maksettiin osakkeenomistajille 24.3.2017. Suomisen helmikuussa 2014 liikkeelle laskeman hybridilainan kertyneitä korkoja pääomitettiin lainaehtojen mukaisesti yhteensä 0,3 milj. euroa helmikuussa 2017. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa 10.2.2018 mennessä, on hybridilainojen haltijoilla oikeus saada hyvitys, joka vastaa määrältään osinkoa. Hyvitys maksetaan osingonmaksupäivänä, ja maksettu hyvitys vähennetään kertyneiden tai tulevaisuudessa kertyvien korkojen määrästä. Kertyneistä tai kertyvistä koroista vähennetty hyvitys vähentää pääomitettavaa korkoa ja siten lainalla konvertoitavien osakkeiden määrää. Hybridilainan korkoja maksettiin 0,6 milj. euroa osingonjaon yhteydessä maaliskuussa 2017. Osuus hybridilainasta oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 euron vaihtokurssilla (osakkeiden yhdistämisen jälkeen). Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 40 000 osaketta. Mikäli lainan jäljellä oleva määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi yhteensä enintään 6 763 360 osakkeella. Hybridilainan pääoma oli 14,6 milj. euroa 31.3.2017. Suomisella on oikeus lunastaa hybridilaina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla. INVESTOINNIT Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 11,2 milj. euroa (3,5) ja ne liittyivät pääasiassa Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin sekä tietojärjestelmien uudistamiseen. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 4,7 milj. euroa (4,6). MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA Markku Koivisto (DI) nimitettiin Suominen Oyj:n teknologiajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 27.3.2017 alkaen. Koivistolla on pitkä kokemus teollisten yritysten liiketoiminnan kehittämisestä tulosvastuullisessa asemassa. Vaihto ja kurssi Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2017 oli 7 214 841 osaketta eli 14,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 4,65 euroa, alin 3,86 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,21 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,56 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2017 oli 231,5 milj. euroa. Omat osakkeet Suominen Oyj:n hallussa oli 893 087 omaa osaketta 31.3.2017. Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus Suomisen 15.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota, jota päätettiin korottaa 10 000 eurolla. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 2.6.2017. Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakautuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2016, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2017. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Suomisen 15.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota, jota päätettiin korottaa 10 000 eurolla. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Lisäksi hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jan Johansson. Päätökset hallituksen palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin. Tilintarkastusta koskevat päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa. Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen. Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja Jaana Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio. Hallituksen valtuutukset Hallituksella on 15.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta. Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63 % vuonna 2016. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin. Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin. Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä. Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa. Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä. Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia. Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten. Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksessä. Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2016. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Näillä markkinoilla kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhtiö on toiminut Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla vuodesta 2014 alkaen. Kuluttajien luottamus jatkui vahvana vuoden 2017 alussa. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi korkeimmalle tasolleen vuoden 2001 jälkeen. Myös euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jatkoi vahvistumistaan. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2017 keskimäärin vuoden 2016 tasolla. NÄKYMÄT VUODELLE 2017 Suominen toistaa 31.1.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2017 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 26.4.2016 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi. Englanninkielinen puhelinkokous tammi-maaliskuun tuloksesta alkaa 26.4.2016 klo 16.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125 (tunnus: "Suominen"). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast. Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen Suomisen verkkosivuilla sekä soittamalla numeroon +44 121 260 4861 (pin-koodi 5766262#). SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS Suominen Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 2017 keskiviikkona 9.8.2017 noin klo 13.00. SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2017 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2016. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2017 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä. Vuosien 2018 ja 2019 alussa voimaan tulevista uusista standardeista (IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 9 Rahoitusinstrumentit sekä IFRS 16 Vuokrasopimukset) sekä niiden vaikutuksesta Suomisen konsernitilinpäätökseen on kerrottu vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella. SUOMINEN OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300 Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300 Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi Suominen lyhyesti Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.


Raakamäntyöljy on puun luonnollinen uuteaine, jota saadaan pääasiassa havupuiden pihkasta sellun valmistuksen tähteenä. UPM BioVernon tuotantoa varten ei siis tehdä erillisiä hakkuita. Yksi esimerkki suomalaisesta cleantech-innovaatiosta on UPM:n kehittämä puupohjainen UPM BioVerno -diesel, Avainlippu-tuote, joka valmistetaan mäntyöljystä Lappeenrannan biojalostamolla. Tuotteen kehityksessä on hyödynnetty kestävä puuraaka-aine mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18-79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia Facebookissa ja osallistu keskusteluun Twitterissä #madebyfinland. Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia. www.madebyfinland.fi


News Article | April 27, 2017
Site: globenewswire.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi


UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi


News Article | April 24, 2017
Site: globenewswire.com

Hakekuljetusten ajoreitti kulkee Porin kaupunkikeskustan läpi, minkä vuoksi HCT-rekan turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota. Autoon on asennettu kameroita, jotka aktivoituvat kuljettajan näytölle, kun hän laittaa suuntavilkun tai peruutusvaihteen päälle. Lisäksi kaikkien HCT-autojen perässä on pitkästä kuljetuksesta kertova kyltti. UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi


"Eagle Creek ist ein bekannter und erfahrener Betreiber von Wasserkraftwerken in Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich auf die CO -freundliche Stromherstellung und verfügt über eine langfristige Geschäftsstrategie in diesem Bereich. Als integraler Bestandteil eines Energieunternehmens können die Wasserkraftanlagen optimal betrieben und entwickelt werden," sagt Ruud van den Berg, Senior Vice President, Magazines, Merchants & Office, UPM Paper ENA. Eagle Creek Eagle Creek Renewable Energy ist Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Wasserkraftwerken. Die Anlagen des Unternehmens erzeugen CO -freundlichen Strom für Verbraucher in Nordamerika im Einklang mit Natur und Umwelt. Eagle Creek wurde im Jahr 2010 gegründet. Unternehmensziel ist es, kleinere Wasserkraftanlagen zu erwerben, auszubauen und zu betreiben. Eagle Creek besitzt und betreibt derzeit in den USA ein Portfolio von etwa 180 MW Stromerzeugung aus Wasserkraft. UPM UPM führt die Bio- und Forstindustrie in eine neue und nachhaltige Zukunft. Der Konzern besteht aus sechs Geschäftsbereichen: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA und UPM Plywood. Unsere Produkte werden aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und sind wiederverwertbar. Das Unternehmen beliefert Kunden auf der ganzen Welt und beschäftigt insgesamt etwa 19.300 Mitarbeiter. Die Umsatzerlöse von UPM liegen bei etwa 10 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der Wertpapierbörse NASDAQ OMX Helsinki notiert. UPM - The Biofore Company - www.upm.com


(UPM, Helsinki, 18 April 2017 at 10:00 EET) - UPM will publish its first quarter 2017 results on 25 April 2017 at 09:30-10:00 EET. The report will be available on the company's website at www.upm.com after publishing. UPM's President and CEO Jussi Pesonen will present the results in a webcast and a conference call for analysts and investors, held in English language, on 25 April 2017 at 13:15 EET. Later in the afternoon, Jussi Pesonen will present the results in a press conference held in Finnish language at the UPM Group Head Office (The Biofore House) in Helsinki, Alvar Aallon katu 1, at 14:30 EET. The conference call can be participated in either by dialling a number in the list below or following the webcast online at www.upm.com or through this link. Only participants who wish to ask questions in the conference call need to dial in. All participants can view the webcast presentation online. We recommend that participants start dialling in 5-10 minutes prior to ensure a timely start of the webcast. The presentation is available at www.upm.com for 12 months after the call. For more information, please contact: UPM Through the renewing of the bio and forest industries, UPM is building a sustainable future across six business areas: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA and UPM Plywood. Our products are made of renewable raw materials and are recyclable. We serve our customers worldwide. The group employs around 19,300 people and its annual sales are approximately EUR 10 billion. UPM shares are listed on NASDAQ OMX Helsinki. UPM - The Biofore Company - www.upm.com


UPM Raflatacin Tampereen yksikössä valmistetaan erikoistarralaminaattia vaativiin loppukäyttöihin esim. juoma- ja lääketeollisuudessa. Tesoman kaupunginosassa toimivassa yksikössä työskentelee yhteensä 350 henkilöä, näistä n. 200 tehdasorganisaation palveluksessa. Tuotannossa töitä tehdään pääsääntöisesti kolmessa vuorossa. Tehdastoimintojen lisäksi Tampereen yksikössä on myös UPM Raflatacin Erikoistuote- ja Filmiliiketoiminnan muita toimintoja kuten tutkimus ja tuotekehitys. Tehdas on perustettu vuonna 1972. UPM Raflatacilla on kaikkiaan 10 tehdasta, Suomen lisäksi Ranskassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Malesiassa ja Yhdysvalloissa. UPM Raflatac UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa www.upmraflatac.com. UPM UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi


(UPM, Helsinki, 26 April 2017 at 12:00 EET) - According to a new research study, Finns believe that in future, domestic companies will be most successful in environmentally sustainable technologies, health technology and the forest industry. One example of a Finnish cleantech innovation is the wood-based biofuel produced from forest industry residues. According to a recent research study by the Association for Finnish Work, Finns believe that the biggest chances of future success for domestic companies lie in environmentally sustainable technologies (46%), the forest industry (30%) and health technologies (30%). Success in the renewable energy industry is also deemed likely (28%). "The study results confirm our impression that people believe Finnish companies will help solve future global issues like challenges related to the climate change and sustainable development. Companies in these fields have an enormous growth potential all over the world," says Tero Lausala, CEO, The Association for Finnish Work. One example of a Finnish cleantech innovation is the wood-based UPM BioVerno diesel developed by UPM. It is a Finnish Key Flag product produced in the Lappeenranta Biorefinery using crude tall oil. The product development maximises the utilisation of sustainable wood raw material. Crude tall oil is a natural wood extract, mainly from the resin of coniferous trees, gained as a residue of pulp production. Therefore, the production of UPM BioVerno does not require any extra felling of trees. "Innovations that reduce the harmful climate effects of traffic and driving are extremely important. Unlike traditional biofuels, UPM BioVerno is derived from non-food materials, and is suitable for all diesel engines without needing to be blended. Its greenhouse gas emissions and local road traffic emissions, like nitrogen oxides and particles, are significantly lower compared to traditional fossil diesel," says Sari Mannonen, Vice President of UPM Biofuels. In which fields do you believe Finnish companies have the greatest chances of success in the future? Please choose the three most important. The survey information is based on the Made by Finland campaign study by the Association for Finnish Work. The survey was conducted by the market research company Taloustutkimus in February 2017, and responses were received from 2219 Finns aged 18-79. The Made by Finland campaign is a collaboration between the Association for Finnish Work, its members and collaborative organisations, and it celebrates Finnish work and its success stories. More than 80 companies and organisations take part in the campaign. Follow Made by Finland on Facebook and Twitter: #madebyfinland. For further information please contact: Sari Mannonen, Vice President, UPM Biofuels, sari.mannonen@upm.com, +358 45 265 1345 Tero Lausala, CEO, Association for Finnish Work, tero.lausala@suomalainentyo.fi, +358 50 407 2623 Jokke Eljala, Research Director, Association for Finnish Work, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, +358 50 374 7410 The Made by Finland campaign is a collaboration between the Association for Finnish Work, its members and collaborative organisations, and an official part of Finland's centenary programme. More than 80 member organisations of the Association for Finnish Work participate in the campaign that aims to build pride in the diversity of Finnish work. Made by Finland also brings together experts of the Finnish working life. As part of the Made by Finland campaign, the Association for Finnish Work, the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Tekes), the Työelämä 2020 initiative and the Finnish Institute of Occupational Health are reviewing and developing the Finnish working life and its strengths. www.madebyfinland.fi UPM Biofuels plans to become a major player in high quality, advanced biofuels for transport. Biofuels are an essential part of UPM's Biofore strategy. The innovative, wood-based biofuels developed by UPM and the production technologies used are an integral part of a sustainable future. UPM biofuels are frontrunners in quality, usability and sustainability. They will significantly decrease greenhouse gas and local road traffic emissions compared to fossil fuels. www.upmbiofuels.com

Loading UPM Ltd. collaborators
Loading UPM Ltd. collaborators