Ballerup, Denmark
Ballerup, Denmark

Time filter

Source Type

News Article | April 21, 2017
Site: globenewswire.com

A.                Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2017/2022 Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer: 1.             Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 38 750 personaloptioner. 2.             Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. 3.             Personaloptionsprogrammet ska omfatta femton medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen. Styrelsen fastställer inom ramen för stämmans beslut det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer. Ledande medarbetare och nyckelkonsulter (8 stycken):    högst 12 500 optioner per person                 Tekniska medarbetare (7 stycken):                                         högst 500 optioner per person Medarbetare som tillika är styrelseledamöter, verkställande direktör eller större aktieägare i bolaget ska inte äga rätt att delta i Personaloptionsprogrammet. 4.             Tilldelning ska senast den 15 juli 2017.   5.             De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/48 under 48 månader efter tilldelningen. Intjäning förutsätter, med de undantag som anges nedan, att deltagaren är fortsatt aktiv i Saniona-koncernen vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall deltagaren upphör att vara aktiv i Saniona-koncernen efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte med undantag för vad som anges nedan.                 För medarbetare i Saniona A/S ("Dotterbolaget") som omfattas av den danska lagen lov om brug af køberet eller tegningsret til anparter m.v. i ansættelsesforhold (lov nr. 309 af 5. maj 2004) gäller oavsett vad som anges ovan att: (i)             Om Dotterbolaget säger upp medarbetarens anställning i Dotterbolaget, utan att medarbetaren har brutit mot anställningsförhållandet så har medarbetaren oavsett anställningens upphörande rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta).  (ii)            Om anställningen sägs upp av medarbetaren på grund av att Dotterbolaget väsentliget brutit mot anställningsförhållandet, har medarbetaren oavsett uppsägningen rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta). (iii)           Om anställningen upphör på grund av att medarbetaren (i) uppnår den pensionsålder som från var tid till annan har definierats i Saniona-koncernen; (ii) blir berättigad till dansk ålderspension (Dan. Folkepension) eller (iii) drabbas av invaliditet, har medarbetaren rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta). (iv)           Om medarbetaren säger upp sin anställning utan att Dotterbolaget väsentligen brutit mot anställningsförhållandet, bortfaller all rätt till tilldelade outnyttjade personaloptioner vid den tidpunkt då anställningsförhållandet upphör, utan särskilt varsel och utan ersättning, oavsett om personaloptionerna är intjänade eller ej. (v)            Om Dotterbolaget säger upp eller avskedar medarbetaren till följd av medarbetarens brott mot anställningsförhållandet, bortfaller all rätt till tilldelade outnyttjade personaloptioner vid den tidpunkt då anställningsförhållandet upphör, utan särskilt varsel och utan ersättning, oavsett om personaloptionerna är intjänade eller ej. 6.             Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.  7.             Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i december 2022. 8.             Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. 9.             Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer och med beaktande av sådana mindre justeringar som kan krävas av skatteskäl i Danmark. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis. B.               Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 38 750 teckningsoptioner på följande villkor: 1.             Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag och rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna utges utan vederlag är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits ovan anser styrelsen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att nyckelpersoner i Saniona-koncernen erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet. 2.             Teckning ska ske senast 31 juli 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. 3.             Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser. 4.             Teckningsoptionerna ska kunna utövas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med 31 december 2022. 5.             Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för vinstutdelning som infaller efter det att teckningen verkställts. 6.             Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 1 937,50 kronor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A ovan. Övrig information i anledning av Personaloptionsprogrammet Förslaget till Personaloptionsprogram har beretts av styrelsen i bolaget. Vid upprättande av förslaget har styrelsen beaktat att Personaloptionsprogrammet riktar sig till personer som är aktiva i Danmark. Villkoren i Personaloptionsprogrammet har därför utformats för att överensstämma med marknadspraxis i Danmark. Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogrammet kommer att föranleda redovisningsmässiga lönekostnader. Baserat på antagandet att 100 procent av de personaloptioner som ingår i programmet kommer att intjänas beräknas den redovisade lönekostnaden att uppgå till totalt cirka 1 132 612 kronor under perioden 2017-2022 (baserat på ett värde per option om cirka 29,23 kronor). Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black Scholes formeln. Värdet på personaloptionerna under Personaloptionsprogrammet är enligt denna värdering cirka 29,23 kronor per personaloption. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen. Det ska noteras att beräkningarna baseras på preliminära antaganden och endast syftar till att illustrera utfallet. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 38 750 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,19 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2022. Nyckeltalet resultat per aktie före skatt för helåret 2016 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie efter skatt hade minskat med 0,0002 kronor från - 0,1064 kronor till - 0,1062 kronor. I bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram 2015/2019 för medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen beslutat vid årsstämma den 20 maj 2015 utestående. I personaloptionsprogrammet är totalt 64 000 personaloptioner utestående. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till lösenpris 20,72 kronor per aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas under 30 dagar från offentliggörandet av bolagets kvartalsrapporter, eller när det gäller helåret bokslutskommuniké, för första gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2018 och sista gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 64 000 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 3 200 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,31 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till personaloptionsprogram 2015/2019. För mer information, vänligen kontakta: Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08:00 CET. Om Saniona: Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka      4 500 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.


News Article | November 7, 2016
Site: globenewswire.com

Saniona, a leading biotech company in the field of ion channels, today announces that it has filed a clinical trial application in Czech Republic and Hungary for the performance of a Phase 2a study for Tesomet in patients with Prader-Willi Syndrome (PWS) during the first half of 2017. This new study will be executed independent of the current study in patients with type 2 diabetes and is expected to take approximately a year. The PWS study may potentially pave the way for initiating a Phase 3 study. PWS is an orphan disease and Saniona plans to apply for orphan disease designation to both the EMA and FDA in the near future. "The investment in a Prader-Willi study is a new and decisive step for Saniona. We see great potential for Tesomet in this indication since it may solve serious problems for a group of patients that currently lack possibilities for treatment. The study can be carried out within the framework of present financing," says Jørgen Drejer, CEO at Saniona. Prader-Willi Syndrome is a rare genetic disorder with among other things an extreme and insatiable appetite as one of its hallmarks. Patients affected by this condition start gaining weight in childhood and especially during puberty which leads to greatly accelerated development of obesity, type-2 diabetes, CV disease and ultimately premature death. There is no cure today. Tesomet is a combination of tesofensine and metoprolol, which currently is being tested in a Phase 2a study for treatment of type 2 diabetes.  The recruitment was finalised in August and top line data is expected to be available early 2017. Administration of tesofensine, one of the active ingredients in Tesomet, was investigated in a Phase 2 study where it demonstrated a pronounced and highly statistically significant weight loss in obese patients. It is believed that this large magnitude of weight loss is driven by the triple mode of action including normalization of the appetite, reduction in the craving for food and an increase in fat utilization. Due to the mode of action of Tesomet, Saniona believes that it potentially may be used for treatment of a number of metabolic syndromes and eating disorders including PWS, binge eating, type 2 diabetes and fatty liver diseases including NASH. For more information, please contact This information is information that Saniona (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on November 7, 2016. Saniona is a research and development company focused on drugs for diseases of the central nervous system, autoimmune diseases, metabolic diseases and treatment of pain. The company has a significant portfolio of potential drug candidates at pre-clinical and clinical stage. The research is focused on ion channels, which makes up a unique protein class that enables and controls the passage of charged ions across cell membranes. Saniona has ongoing collaboration agreements with Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories, Inc., Productos Medix, S.A de S.V and Saniona's Boston based spinout Ataxion Inc., which is financed by Atlas Venture Inc. and Biogen Inc. Saniona is based in Copenhagen, Denmark, where it has a research center of high international standard. Saniona is listed at Nasdaq First North Premier and has about 4,400 shareholders. Pareto Securities is Certified Advisor for Saniona. The company's share is traded under the ticker SANION. Read more at www.saniona.com. Prader-Willi Syndrome (PWS) is recognized as the most common genetic cause of life-threatening obesity. The disease results from a deletion or loss of function of a cluster of genes on chromosome 15, which leads to dysfunctional signaling in the brain's appetite/satiety center (hypothalamus). Patients suffer from a constant, extreme, ravenous insatiable appetite which persists no matter how much the patients eat. As a result, many of those affected with PWS become morbidly obese and suffer significant mortality. Compulsive eating and obsession with food usually begin before age 6. The urge to eat is physiological, overwhelming and difficult to control. Caregivers need to strictly limit the patients' access to food, usually by installing locks on refrigerators and on all closets and cabinets where food is stored. Currently, there is no cure for this disease. Patients with PWS have a shortened life expectancy.  Common causes of mortality in PWS include respiratory disease, cardiac disease, infection, choking, gastric rupture, and pulmonary embolism. However, if obesity is avoided and complications are well managed, life expectancy for individuals with PWS is normal or near normal and most individuals can lead healthy lives[1]. PWS occurs in approximately one out of every 15,000 births[2]. Males and females are affected equally. The condition is named after Andrea Prader, Heinrich Willi, and Alexis Labhart who described it in detail in 1956. The common characteristics defined in the initial report included small hands and feet, abnormal growth and body composition (small stature, very low lean body mass, and early-onset childhood obesity), hypotonia (weak muscles) at birth, insatiable hunger, extreme obesity, and intellectual disability. [1] Butler MG, Lee PDK, Whitman, BY. Management of Prader-Willi Syndrome. 3rd ed. New York, NY: Springer Verlag Inc.; 2006. 0387253971


News Article | November 7, 2016
Site: globenewswire.com

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4400 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com. [1] Butler MG, Lee PDK, Whitman, BY. Management of Prader-Willi Syndrome. 3rd ed. New York, NY: Springer Verlag Inc.; 2006. 0387253971


News Article | October 31, 2016
Site: globenewswire.com

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4400 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.


News Article | October 31, 2016
Site: globenewswire.com

The annual shareholders' meeting on May 10, 2016, resolved that a Nomination Committee shall be appointed before coming election and remuneration. The Nomination Committee shall comprise three members, which should be representative for the two largest shareholders as of last September, together with the Chairman of the Board of Directors. On September 30, 2016, the two owners controlling the largest number of votes, which desired to appoint a representative to the Nomination Committee, were Jørgen Drejer and Thomas Feldthus. Each such shareholder has appointed a representative, as shown below, who together with the Chairman of the Board of Directors will form Saniona AB's Nomination Committee. The Nomination Committee's overall responsibility is to present the following proposals for approval by the 2017 Annual General Meeting: The Rules and Procedure for the Nomination Committee in Saniona AB can be found in the Corporate Governance section at the company's website, www.saniona.com. Saniona AB's Annual General Meeting will be held at Setterwalls Advokatbyrå AB's office, Stortorget 23, Malmö, Sweden at 16:00 CET on Tuesday May 23, 2017. Shareholders who would like to submit proposals to the Nomination Committee can do so via e-mail to tf@saniona.com marked "Recommendation to the Nomination Committee" or by ordinary mail to the address: For more information, please contact This information is information that Saniona (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 14:45 CET on October 31, 2016. Saniona is a research and development company focused on drugs for diseases of the central nervous system, autoimmune diseases, metabolic diseases and treatment of pain. The company has a significant portfolio of potential drug candidates at pre-clinical and clinical stage. The research is focused on ion channels, which makes up a unique protein class that enables and controls the passage of charged ions across cell membranes. Saniona has ongoing collaboration agreements with Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories, Inc., Productos Medix, S.A de S.V and Saniona's Boston based spinout Ataxion Inc., which is financed by Atlas Venture Inc. and Biogen Inc. Saniona is based in Copenhagen, Denmark, where it has a research center of high international standard. Saniona is listed at Nasdaq First North Premier and has about 4,400 shareholders. Pareto Securities is Certified Advisor for Saniona. The company's share is traded under the ticker SANION. Read more at www.saniona.com.


News Article | November 15, 2016
Site: globenewswire.com

"The significant agreement with Boehringer Ingelheim provides strategic flexibility and opportunities for investments in our own programs. Third quarter is closing with a substantial profit, which clearly shows the strength in our business model. We are focusing our investments on Tesomet, which is in phase 2 for type 2 diabetes.  Our intention is to initiate an additional Phase 2 study for Prader-Willi Syndrome in a near future," says Jørgen Drejer, CEO of Saniona. For more information, please contact This information is information that Saniona (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on November 15, 2016. Saniona is a research and development company focused on drugs for diseases of the central nervous system, autoimmune diseases, metabolic diseases and treatment of pain. The company has a significant portfolio of potential drug candidates at pre-clinical and clinical stage. The research is focused on ion channels, which makes up a unique protein class that enables and controls the passage of charged ions across cell membranes. Saniona has ongoing collaboration agreements with Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories, Inc., Productos Medix, S.A de S.V and Saniona's Boston based spinout Ataxion Inc. Saniona is based in Copenhagen, Denmark, where it has a research center of high international standard. Saniona is listed at Nasdaq First North Premier and has about 4,600 shareholders. Pareto Securities is Certified Advisor for Saniona. The company's share is traded under the ticker SANION. Read more at www.saniona.com.


News Article | February 21, 2017
Site: globenewswire.com

·         Net revenues were SEK 74.9 M (13.6 M) ·         EBIT was SEK 4.2 M (-28.1 M) ·         Earnings per share were SEK 0.11 (-1.29) ·         Diluted earnings per share were SEK 0.11 (-1.29) ·         Net revenues were SEK 5.4 M (1.8 M) ·         EBIT was SEK -15.0 M (-5.3 M) ·         Earnings per share were SEK -0.60 (-0.23) ·         Diluted earnings per share were SEK -0.60 (-0.23) ·         Distribution of all Saniona's shares held in Initiator Pharma to Saniona's shareholders decided at an extra ordinary general meeting. ·         Saniona postponed list change to Nasdaq Stockholm following advanced ruling from the listing committee. ·         Research milestone of about SEK 1.5 million obtained from The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. ·         Saniona and Upsher Smith extended research collaboration under the drug discovery and development collaboration for neurological diseases, which the parties signed in the beginning of 2016. ·         Saniona filed a clinical trial application in Czech Republic and Hungary for the performance of a Phase 2a study for Tesomet in patients with Prader-Willi Syndrome during the first half of 2017. ·         Saniona's tesofensine partner, Medix, files application for Phase 3 clinical trials in obesity. ·         Saniona reports positive top line results from the Tesomet Phase 2a study in type 2 diabetes. "We have in effect moved the company from a being a discover company to a company with several programs in late stage clinical development in 2016. With the flying start this year, we are setting a pace, which makes me confident for 2017," says Jørgen Drejer, CEO of Saniona. For more information, please contact The information in this interim report is information that Saniona (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and Sweden's Securities Market Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on February 21, 2017. Saniona is a research and development company focused on drugs for diseases of the central nervous system, autoimmune diseases, metabolic diseases and treatment of pain. The company has a significant portfolio of potential drug candidates at pre-clinical and clinical stage. The research is focused on ion channels, which makes up a unique protein class that enables and controls the passage of charged ions across cell membranes. Saniona has ongoing collaboration agreements with Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories, Inc., Productos Medix, S.A de S.V and Saniona's Boston based spinout Ataxion Inc. Saniona is based in Copenhagen, Denmark, where it has a research center of high international standard. Saniona is listed at Nasdaq First North Premier and has about 4,500 shareholders. Pareto Securities is Certified Advisor for Saniona. The company's share is traded under the ticker SANION. Read more at www.saniona.com.


News Article | February 24, 2017
Site: globenewswire.com

NeuroSearch koncernen (NEUR) realiserede i 2016 et underskud fra primær drift af fortsættende aktiviteter på 6 mio.kr. (2015: 7 mio.kr.), hvilket er på niveau med selskabets tidligere offentliggjorte resultatforventninger om et underskud af primær drift på 4-6 mio.kr. Selskabet har haft en mindre indtægt fra de ophørende aktiviteter på i alt 1 mio.kr. (2015: 1 mio.kr.). Årets resultat af fortsættende aktiviteter efter skat blev et overskud på 22 mio.kr. (2015: underskud på 7 mio.kr.). I årets resultat indgår en recirkulering af valutakursregulering positivt med 23,5 mio.kr. Årets resultat for koncernen blev et overskud på 23 mio.kr. (2015: underskud på 6 mio.kr.). Ved udgangen af 2016 bestod kapitalberedskabet af likvider på 74 mio.kr. (2015: 78 mio.kr.). For en komplet beskrivelse af regnskabsåret 2016 henvises til Årsrapport 2016 for NeuroSearch, der ledsager denne meddelelse, og som også kan findes på selskabets hjemmeside fra i dag. Forventninger til 2017 I 2017 forventer NeuroSearch et underskud af primær drift i størrelsesordenen 4,5-5,5 mio.kr. I forventningerne indgår primært omkostninger til fortsat afsøgning af mulighederne for at afdisponere selskabets aktiver, opretholdelse af selskabets børsnotering og opretholdelse af selskabets daglige drift. I forventningerne indgår hverken indtægter fra eventuelt salg af selskabets aktiver eller øvrige mulige indtægter fra selskabets aftaler med Teva, Saniona eller andre.


News Article | February 21, 2017
Site: globenewswire.com

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4 500 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.


News Article | February 24, 2017
Site: globenewswire.com

Company announcement 24 February 2017 The full version of the Annual Report 2016 for NeuroSearch is available in the enclosed PDF file. In 2016, the NeuroSearch Group (NEUR) posted an operating loss on continuing operations of DKK 6 million (2015: 7 million), which was on a level with the Company's previously announced expectations of an operating loss of DKK 4-6 million. The Company posted a profit of DKK 1 million on discontinued operations (2015: DKK 1 million). NeuroSearch posted an income after tax on continuing operations of DKK 22 million (2015: loss of DKK 7 million). The income for the year includes recycling of currency translation in the amount of DKK 23.5 million. Consolidated profit was an income of DKK 23 million (2015: loss of DKK 6 million). At the end of 2016, cash and cash equivalents totalled DKK 74 million (2015: DKK 78 million). For a complete description of performance in the 2016 financial year, we refer to the Annual Report 2016 of NeuroSearch accompanying this announcement, and which is also available on our website as from today. Outlook for 2017 In 2017, NeuroSearch expects an operating loss in the range of DKK 4.5-5.5 million. The outlook primarily includes costs for the continuing efforts to dispose of the Company’s assets, maintaining the Company’s stock exchange listing and maintaining its day-to-day operations. The outlook does not include any income from the possible sale of Company assets, other potential income from the Company's agreements with Teva, Saniona or others. Karin Garre                                                                       Allan Andersen Chairman                                                                          CEO Contact Allan Andersen, CEO, mobile +45 4016 3864. About NeuroSearch NeuroSearch A/S (NEUR) is listed on Nasdaq Copenhagen A/S. APPENDIX Financial highlights for the NeuroSearch Group *     The ratios are stated in accordance with "Recommendations and Financial Ratios" issued by The Danish Finance Society. **    Comprehensive income includes unrealised currency translation adjustment and fair value adjustment of the hedge of the net investment in NeuroSearch Sweden AB.

Loading Saniona AB collaborators
Loading Saniona AB collaborators