NIET

Greater Noida, India
Greater Noida, India
SEARCH FILTERS
Time filter
Source Type

Rao L.N.,Nagpur Institute of Technology | Gairola S.,NIET
1st IEEE International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems, ICPEICES 2016 | Year: 2016

This paper presents a comparative review of bidirectional dc-dc converter topologies given by number of researchers. For study and analysis, a basic bidirectional converter operation scheme for interconnection between two batteries system is proposed. The study deals with control and optimal utilization two battery storage system by controlling charging and discharging of battery system. In this system power can flow from one direction to another or vice versa. In this paper two battery storage systems namely A and B are interconnected through bidirectional converter. The Battery A is operating at 48 V and Battery B is operating at 24 V. The bidirectional converter operates at two modes. a) Forward power flow mode and b) Reverse power flow mode. When power flows from 24 V to 48 V batteries bank, the bidirectional converter works as a boost converter. In this mode 24 V battery act as source and 48 V battery acts as load. For power flow from 48 V to 24 V systems the bidirectional converter works as a Buck converter. This proposed scheme dynamically controls the bidirectional converter for different operating load conditions. The simulations are carried out using MATLAB software for control and performance evaluation of Bidirectional converter under different operating conditions. © 2016 IEEE.


Bansal S.,NIET | Sharma S.,NIET | Sharma N.,NIET
2016 IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information and Communication Technology, RTEICT 2016 - Proceedings | Year: 2016

Network-on-Chip is an emerging paradigm for integrating very high number of Intellectual Property blocks on a single Integrated Chip. In this paper, crossbar switch is designed for 2-D Mesh Network-on-Chip to meet the current requirements of high speed networks. The design reduced the power consumption significantly and can meet the scalable bandwidth. The functional verification of the crossbar switch design using ModelSim 6.4a has been shown. Synthesis has been performed on Xilinx 13.3 and it is verified using FPGA. © 2016 IEEE.


Singh B.,Shri Mata Vaishno Devi University | Kumar J.,National Institute of Technology Kurukshetra | Kumar S.,NIET
Materials and Manufacturing Processes | Year: 2015

In the present work, aluminum alloy 6061/10%SiC composite is machined using numerical controlled Z-axis (ZNC) electrical discharge machining (EDM) process. Improvement in material removal rate (MRR) is explored using tungsten powder suspended dielectric fluid in EDM process (powder-mixed electrical discharge machining (PMEDM)). Peak current, pulse on time, pulse off time, and gap voltage are studied as process parameters. Mathematical relation between process parameters and MRR is established on basis of response surface methodology. The results obtained are further compared with MRR achieved from machining using simple EDM. The existence of tungsten particles in kerosene resulted in 48.43% improvement in MRR. The influence of tungsten powder-mixed dielectric fluid on machined surface is analyzed using scanning electron microscope and energy dispersive spectroscopy (EDS). The results revealed improvement in surface finish and reduction in recast layer thickness with PMEDM. EDS analysis reported presence of tungsten and carbon in recast layer deposited on machined surface. © 2015 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC.


DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING NOCH VOOR DISTRIBUTIE AAN V.S.-PERSONEN. Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de "Emittent"), een dochtervennootschap van Nyrstar NV (de "Vennootschap" of "Nyrstar"), kondigde vandaag aan dat zij voornemens is om ongeveer €350 miljoen aan niet-gesubordineerde, niet-bevoorrechte obligaties die naar verwachting zullen vervallen in 2024 (de "Obligaties") aan te bieden (het "Obligatieaanbod"). De Obligaties zullen worden gegarandeerd door Nyrstar, als Moedergarant, en bepaalde dochtervennootschappen van de Vennootschap. In dit verband heeft de Emittent tevens een vrijwillig aankoopbod gelanceerd om enige en alle uitstaande 4,25% converteerbare obligaties die vervallen in 2018, uitgegeven door Nyrstar voor een oorspronkelijke totale hoofdsom van €120 miljoen (ISIN Code: BE6258011566) (Common Code: 097373388) (de "2018 Converteerbare Obligaties") aan te kopen in contanten, op voorwaarde van, onder meer, de voltooiing van het Obligatieaanbod (het "Aankoopbod"). De 2018 Converteerbare Obligaties mogen uitsluitend worden aangeboden voor hoofdbedragen van ten minste €100.000 en opeenvolgende veelvouden van €100.000. Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt-, en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com. De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van een, aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van, de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin zulk aanbod, zulke uitnodiging, sollicitatie, verkoop, uitgifte, aankoop of inschrijving onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van enige van zulke jurisdicties. Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke van dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen. Geen communicatie of informatie in verband met het Obligatieaanbod of het Aankoopbod mag worden verspreid in het publiek in enige jurisdictie waar een registratie of goedkeuring vereist is. Geen stappen zijn genomen of zullen worden genomen in enige jurisdictie waarin zulke stappen vereist zouden zijn. Het aanbod van of inschrijving op de Obligaties of deelname in het Aankoopbod zou onderhevig kunnen zijn aan bepaalde juridische of regulatoire beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Emittent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schending van enige van zulke restricties door enige persoon. Deze materialen zijn geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht bij ontstentenis van registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie krachtens de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Emittent heeft geen enkel deel van het Obligatieaanbod in de Verenigde Staten geregistreerd en heeft ook niet de intentie dat te doen, noch heeft zij een publieke aanbieding van Obligaties in de Verenigde Staten gedaan of heeft zij de intentie dat te doen. Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003, zoals gewijzigd, met name door Richtlijn 2010/73/EU, en zoals respectievelijk geïmplementeerd in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Onder geen enkele omstandigheden, is, noch zal, deze aankondiging, een openbaar aanbod of een uitnodiging aan het publiek zijn in verband met enig aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten in enige jurisdictie. Geen actie werd of zal worden ondernomen om een aanbod aan het publiek van de Obligaties te doen die de publicatie van een prospectus vereist in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bijgevolg mogen de Obligaties enkel worden aangeboden in Lidstaten van de Europese Economische Ruimte: De verspreiding van dit persbericht wordt niet gedaan, en werd niet goedgekeurd door, een "bevoegd persoon" in de zin van Artikel 21(1) van de Financial Services and Markets Act 2000.  Bijgevolg is dit persbericht enkel gericht aan personen die (i) zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, (ii) professionele investeerders zijn in de betekenis van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), (iii) personen zijn aan wie het wettig mag worden meegedeeld, die vallen binnen Artikel 49(2)(a) tot (d) (vennootschappen met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, etc.) van de Order of (iv) personen zijn aan wie dit persbericht anderszins wettig kan worden meegedeeld (alle dergelijke personen samen "Relevante Personen" genoemd). De Obligaties zijn alleen bestemd voor Relevante Personen en geen uitnodiging, aanbod of overeenkomsten om in te schrijven op Obligaties, of om deze aan te kopen of op andere wijze te verwerven of te verkopen, mag worden voorgesteld of gedaan anders dan met Relevante Personen. Elke persoon die geen Relevante Persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op dit document of enige bepaling ervan. Dit persbericht is geen prospectus die werd goedgekeurd door de Financial Conduct Authority of enige andere regulatoire autoriteit van het Verenigd Koninkrijk voor de doeleinden van Sectie 85 van de Financial Services and Markets Act 2000. Deze aankondiging werd niet, en zal niet worden, voorgelegd ter goedkeuring of erkenning aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het Aankoopbod wordt gedaan onder artikel 6, §3, 3° van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) (de "Overnamewet"). Dienvolgens maakt het Aankoopbod geen publieke aanbieding uit zoals gedefinieerd in artikel 3, §1, 1° en artikel 6, §1 van de Overnamewet. Deze aankondiging is uitsluitend gedaan voor doeleinden van het Aankoopbod. Dienvolgens mag de informatie begrepen in deze aankondiging niet worden gebruikt voor enig ander doel of gedaan aan enig ander persoon in België. Het Aankoopbod wordt niet gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het publiek in de Franse Republiek ("Frankrijk"). Deze aankondiging werd niet, en zal niet worden, verspreid onder het publiek in Frankrijk, en uitsluitend (i) verleners van investeringsdiensten die verband houden met portefeuillebeheer voor rekening van derde partijen (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) en/of (ii) gekwalificeerde investeerders (investisseurs qualifiés), niet-particulieren, die voor eigen rekening handelen, zoals allemaal gedefinieerd in, en overeenkomstig, de artikelen L.411-1, L.411-2 en D.411-1 tot D.411-3 van de Franse Code monétaire et financier, komen in aanmerking om deel te nemen in het Aankoopbod. Deze aankondiging werd niet, en zal niet worden, voorgelegd voor een nihil obstat of goedkeuring door de Autorité des Marchés Financiers. Deze aankondiging werd niet, en zal niet worden, onderworpen aan de nihil obstat procedures van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") overeenkomstig toepasselijke Italiaanse wet- en regelgeving. Het Aankoopbod wordt gedaan in de Republiek van Italië ("Italië") als een vrijgesteld bod krachtens artikel 101-bis, paragraaf 3-bis van het Wetgevend Besluit nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "Financiële Dienstenwet") en artikel 35-bis, paragraaf 4 van CONSOB Verordening nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd (de "Emittentenverordening") en is dienvolgens enkel bedoeld voor, en enkel gericht tot, gekwalificeerde investeerders (investitori qualificati) (de "Italiaanse Gekwalificeerde Investeerders"), zoals gedefinieerd krachtens artikel 100, paragraaf 1, letter (a) van de Financiële Dienstenwet en artikel 34-ter, paragraaf 1, letter (b) van de Emittentenverordening. Dienvolgens mag het Aankoopbod niet worden gepromoot, noch mogen kopieën of enig document daaraan verwant worden verspreid, verstuurd of anderszins doorgestuurd of verzonden in Italië tenzij aan Italiaanse Gekwalificeerde Investeerders. Houders of beneficiaire eigenaars van de 2018 Converteerbare Obligaties die Italiaanse Gekwalificeerde Investeerders zijn en wonen en/of zich bevinden in Italië kunnen de 2018 Converteerbare Obligaties te koop aanbieden via bevoegde personen (zoals investeringsondernemingen, banken of financiële tussenpersonen die zijn toegelaten om zulke activiteiten uit te oefenen in Italië in overeenstemming met de Financiële Dienstenwet, CONSOB Verordening No. 16190 van 29 oktober 2007, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en Wetgevend Besluit nr. 385 van 1 september 1993, zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en in overeenstemming met alle andere toepasselijke wetten en regels en met enige vereisten opgelegd door CONSOB or enige andere Italiaanse autoriteit. Deze aankondiging mag niet worden verspreid of rondgedeeld in Nederland, tenzij aan personen of entiteiten die "gekwalificeerde beleggers" zijn zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht. In verband met de uitgifte van de Obligaties kan Deutsche Bank AG, London Branch, in de hoedanigheid van stabilisatiemanager of elk persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch Obligaties over-toewijzen of transacties verrichten met het oog op de ondersteuning van de marktprijs van de Obligaties op een hoger niveau dan wat anders het geval zou kunnen zijn. Er is echter geen garantie dat Deutsche Bank AG, London Branch of enig persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch, stabilisatiemaatregelen zal ondernemen. Enige stabilisatiemaatregel kan beginnen op of na de datum waarop passende openbaarmaking van de definitieve voorwaarden van het Obligatieaanbod is gebeurd en, indien begonnen, kan worden beëindigd op elk moment, maar het mag niet later eindigen dan 30 kalenderdagen na de datum waarop de uitgevende instelling van de Obligaties de opbrengst van de uitgifte heeft ontvangen en 60 kalenderdagen na de datum van de toewijzing van de Obligaties, al naargelang welke periode het kortst is. De stabilisatiemaatregelen kunnen ofwel over the counter (OTC) ofwel op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange plaatsvinden. Elke stabilisatiemaatregel of over-toewijzing moet worden uitgevoerd door Deutsche Bank AG, London Branch of elk persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en regels.


Gupta R.,Thapar University | Gairola S.,NIET
2015 2nd International Conference on Recent Advances in Engineering and Computational Sciences, RAECS 2015 | Year: 2015

This paper presents a technique of PID controller tuning for fractional order industrial process and proposes a Time-Response Specification Based Fitness (TRSBF) function required by Particle Swarm Optimization (PSO) for the controller tuning. The results are compared with the conventional Integral Time Absolute Error (ITAE) based and analytic controllers. The performance and robustness is analyzed in time-domain and frequency-domain to establish the suitability of proposed fitness function. MATLAB/Simulink has been employed for PSO based tuning algorithm validation and comparison of parameters like peak overshoot, settling time, disturbance rejection time, stability in frequency domain, etc. © 2015 IEEE.


Rao L.N.,P.A. College | Gairola S.,NIET
International Conference on Energy Economics and Environment - 1st IEEE Uttar Pradesh Section Conference, UPCON-ICEEE 2015 | Year: 2015

The main challenge in control of photovoltaic (PV) power system is to operate at maximum efficiency. The I-V characteristics of PV system are non-linear, which makes it difficult to track the maximum power at varying Insolation and temperature. In this paper a 50W photovoltaic module based system is investigated for its control characteristics. The operating characteristics is studied with the focus on control of boost converter to achieve maximum power point tracking by Perturbation and Observation method uniquely used with PI controller. The performance analysis of this system based model is simulated and presented for MPP operation by applying the control technique to a boost converter highlighting the issues in its control. The simulation results are obtained and plotted for varying insolation level between 50 % and 100 % for validation. © 2015 IEEE.


Singh B.,National Institute of Technology Kurukshetra | Kumar J.,National Institute of Technology Kurukshetra | Kumar S.,NIET
Materials and Manufacturing Processes | Year: 2014

In this study, machining of AA6061/10%SiC composite fabricated by mechanical stir casting process has been experimentally investigated using electrodischarge machining (EDM) process with tungsten-powder-mixed dielectric fluid (PMEDM). Peak current, pulse on-time, pulse off-time, and gap voltage are selected as machining parameters. Mathematical relation has been established for response quality characteristics like surface roughness with and without tungsten powder dielectric fluid using Central Composite Rotatable Design (CCRD) through response surface methodology (RSM). Surface characteristics like microhardness, surface topography, and white recast layer have been evaluated through scanning electron microscope (SEM), electrodispersive X-ray spectroscopy (EDS), and micro-Vicker hardness. Results have also been compared with simple EDM of AA6061/10%SiC composite without powder-mixed dielectric fluid. The existence of tungsten powder in dielectric fluid increases surface quality owing to decrease in number, size, and depth of craters formed while machining. Thickness of white recast layer is reduced whereas surface hardness is increased when machined with powder-mixed EDM. © 2014 Copyright Taylor & Francis Group, LLC.


Rao L.N.,P.A. College | Gairola S.,NIET
International Conference on Electrical, Electronics, Signals, Communication and Optimization, EESCO 2015 | Year: 2015

In photovoltaic power system, both photovoltaic (PV) module and switch-mode converters show non-linear and time variant characteristics which make it difficult to be analyzed and controlled. In this paper a 50W photovoltaic module is investigated for its design and control characteristics. The operating characteristic is studied and PV model parameter estimation is carried out using Particle Swarm Optimization (PSO) technique. The unknown parameters like series resistance, shunt resistance and reverse saturation current are estimated using PSO that do not involve assumptions. At the same time the operating range estimation of power converter is also suggested using PSO. The performance analysis of this estimated parameter based model is presented for constant power operation by applying suitable control technique to a boost converter. The results from identified parameter based module are obtained and plotted for varying insolation conditions between 20 % and 100 % for validation. © 2015 IEEE.


Mazhar J.,NIET | Mazumder A.,NIET
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences | Year: 2013

Diabetes mellitus is the most common endocrine disorder that impairs glucose homeostasis resulting in severe diabetic complications including retinopathy, angiopathy, nephropathy, and neuropathy causing neurological disorders due to perturbation in utilization of glucose. In the present study diabetes was induced in albino rat models with alloxan monohydrate. Coriandrum sativum Linn, has been claimed to possess antidiabetic properties in traditional medicine. The present study was undertaken to screen the hypoglycemic activity of methanolic extracts of leaves of Coriandrum sativum. The methanolic extract showed significant dose dependant decrease in blood glucose level at a dose of 200 mg/kg and 400 mg/kg. It also decreased the lipid parameters such as total cholesterol, LDL, HDL, VLDL and TG when compared with diabetic control. Other biochemical parameters such as SGOT and SGPT were found to be dose dependent and were reduced at higher dose of extract.


Singh A.P.,N.I.E.T | Das S.,N.I.E.T
International Journal of Pharma and Bio Sciences | Year: 2016

The aim of present study was to determine the changes in biochemical and haematological parameters in healthy Albino Wistar rat after 14-day parenteral treatment with Ceftazidime, a third generation cephalosporin. For the hematological and biochemical studies of Ceftazidime, two groups of animals containing five in each group were taken. One group was control (Group I) while other group was treated (Group II). The animals were treated at intervals of 24h for 14 consecutive days. All doses were injected subcutaneously. Blood samples for evaluation of biochemical and haematological parameters were collected on 1st, 7th and 14th day after treatment. Blood collection was done through retro-orbital site. All the blood samples were collected in EDTA coated vacutainer for RBC counts, total WBC counts, and haemoglobin along with Eosinophiles, Lymphocytes, Monocytes, Basophiles and blood glucose level. For biochemical parameters i.e. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) and Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) blood sample was send to commercial laboratory. The drug didn't affect the blood glucose level of the treated rats. The value of SGOT and SGPT was continuously increasing, it means the drug effect the liver enzymes of treated rats. From this study it was concluded that Ceftazidime cause thromocytopenia, neutropenia, lymphocytosis, leukocytosis, eosinophila.

Loading NIET collaborators
Loading NIET collaborators