AG IBAS

Halle (Saale), Germany
Halle (Saale), Germany

Time filter

Source Type

News Article | May 15, 2017
Site: globenewswire.com

Riga, Latvia, 2017-05-15 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ABLV Bank decided to perform premature redemption of the subordinated bond issue that took place in 2012. On 27 June 2017, the bond issue ABLV SUB USD 270622 (ISIN: LV0000800985) will be redeemed in full at the price of 100% of the face value. The above mentioned subordinated bond issue was performed on 27 June 2012 under the Second Bond Offer Programme, and its size was USD 20 million at face value of the bonds. The bonds’ maturity term was set to be 10 years, coupon rate is fixed during first five years: 4.5% with payment twice a year. According to the issue provisions, the bank may completely redeem the bonds before maturity starting from 27 June 2017. These bonds are included in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. The decision about the premature redemption of the subordinated bonds was taken as the bank’s capital adequacy ratio significantly exceeds the level provided by the regulator. The necessary admission required to perform the redemption of bonds has been received from the European Central Bank. As we informed earlier, the bank initiated gradual replacement of long-term deposits with bonds at the end of 2011. Including the redeemed bonds, we have performed 41 public bond issues so far. Currently, 21 bond issues are included in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. This announcement contains inside information. ABLV Bank, AS is the largest independent private bank in Latvia. The bank’s major shareholders — Oļegs Fiļs, Ernests Bernis and Nika Berne – directly and indirectly hold 86.55% of the bank's voting share capital. ABLV Group includes ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA, and other companies. ABLV Group has representative offices in Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, Kiev, Odessa, Minsk, Almaty, Baku, Tashkent, Hong Kong, Limassol, and New York.


News Article | May 15, 2017
Site: globenewswire.com

Настоящее сообщение содержит внутреннюю информацию. ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,55% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.


News Article | May 15, 2017
Site: globenewswire.com

Riga, Latvia, 2017-05-15 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ABLV Bank decided to perform premature redemption of the subordinated bond issue that took place in 2012. On 27 June 2017, the bond issue ABLV SUB USD 270622 (ISIN: LV0000800985) will be redeemed in full at the price of 100% of the face value. The above mentioned subordinated bond issue was performed on 27 June 2012 under the Second Bond Offer Programme, and its size was USD 20 million at face value of the bonds. The bonds’ maturity term was set to be 10 years, coupon rate is fixed during first five years: 4.5% with payment twice a year. According to the issue provisions, the bank may completely redeem the bonds before maturity starting from 27 June 2017. These bonds are included in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. The decision about the premature redemption of the subordinated bonds was taken as the bank’s capital adequacy ratio significantly exceeds the level provided by the regulator. The necessary admission required to perform the redemption of bonds has been received from the European Central Bank. As we informed earlier, the bank initiated gradual replacement of long-term deposits with bonds at the end of 2011. Including the redeemed bonds, we have performed 41 public bond issues so far. Currently, 21 bond issues are included in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. This announcement contains inside information. ABLV Bank, AS is the largest independent private bank in Latvia. The bank’s major shareholders — Oļegs Fiļs, Ernests Bernis and Nika Berne – directly and indirectly hold 86.55% of the bank's voting share capital. ABLV Group includes ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA, and other companies. ABLV Group has representative offices in Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, Kiev, Odessa, Minsk, Almaty, Baku, Tashkent, Hong Kong, Limassol, and New York.


News Article | May 15, 2017
Site: globenewswire.com

Rīga, Latvija, 2017-05-15 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 27. jūnijā tiks dzēstas emisijas ABLV SUB USD 270622 (ISIN: LV0000800985) obligācijas pilnā apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības. Minētā subordinēto obligāciju emisija tika veikta 2012. gada 27. jūnijā Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās apjoms bija 20 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 10 gadi, kupona likme pirmos piecus gadus ir fiksēta: 4,5% ar izmaksu 2 reizes gadā. Bankai, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2017. gada 27. jūniju. Šīs obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Lēmums par subordinēto obligāciju dzēšanu pirms termiņa tika pieņemts, jo bankas kapitāla pietiekamības rādītājs būtiski pārsniedz regulatora noteikto līmeni. Obligāciju dzēšanai ir saņemta nepieciešamā atļauja no Eiropas Centrālās bankas. Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 41 publisko obligāciju emisiju. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija. Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | May 18, 2017
Site: globenewswire.com

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 41 publisko obligāciju emisiju. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija. Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | May 18, 2017
Site: globenewswire.com

Riga, Latvia, 2017-05-18 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- On 16 May 2017, the Council of the Financial and Capital Market Commission approved registration of the Base Prospectus of ABLV Bank, AS Seventh Bond Offer Programme, allowing the bank to perform public offering of debt securities amounting to EUR 400 million or equivalent amount in USD, pursuant to the particular final terms of public offer. The programme will be effective for 12 months. According to the Base Prospectus of the Seventh Bond Offer Programme, ABLV Bank may issue both straight and subordinated bonds. Under this programme, we will specifically inform about particular bond issues, as the respective decisions are made. As previously, we are planning to include new bonds in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. We started performing public bond issues in 2011. The issues of bonds are performed in accordance with the bank’s strategic objectives – to raise sufficient financial resources available in the long term. Including the redeemed bonds, we have performed 41 public bond issues so far. Currently, 21 bond issues are included in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. This announcement contains inside information. ABLV Bank, AS is the largest independent private bank in Latvia. The bank’s major shareholders — Oļegs Fiļs, Ernests Bernis and Nika Berne – directly and indirectly hold 86.55% of the bank's voting share capital. ABLV Group includes ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA, and other companies. ABLV Group has representative offices in Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, Kiev, Odessa, Minsk, Almaty, Baku, Tashkent, Hong Kong, Limassol, and New York.


News Article | May 18, 2017
Site: globenewswire.com

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 41 publisko obligāciju emisiju. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija. Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.


News Article | May 18, 2017
Site: globenewswire.com

Рига, Латвия, 2017-05-18 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Совет Комиссии рынка финансов и капитала 16 мая 2017 года принял решение о регистрации Базового проспекта седьмой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, установив, что в рамках программы банк вправе осуществить публичное предложение долговых ценных бумаг в размере 400 миллионов EUR или эквивалента этой суммы в USD, в соответствии с окончательными условиями конкретного публичного предложения. Срок действия программы составляет 12 месяцев. Согласно Базовому проспекту седьмой программы предложения облигаций, ABLV Bank может выпустить как обыкновенные, так и субординированные облигации. О конкретных эмиссиях облигаций, которые будут проведены в рамках этой программы, мы сообщим отдельно, после принятия соответствующих решений. Облигации новой эмиссии, как и предыдущие, мы планируем включить в Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. Мы начали проводить публичные эмиссии облигаций в 2011 году. Эмиссии облигаций проводятся в рамках реализации стратегических целей банка – привлечения в долгосрочной перспективе достаточных и доступных финансовых ресурсов. Включая погашенные облигации, к настоящему времени осуществлена 41 публичная эмиссия облигаций. В данный момент в Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga входит 21 эмиссия облигаций. Настоящее сообщение содержит внутреннюю информацию. ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,55% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.


News Article | May 18, 2017
Site: globenewswire.com

Riga, Latvia, 2017-05-18 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- On 16 May 2017, the Council of the Financial and Capital Market Commission approved registration of the Base Prospectus of ABLV Bank, AS Seventh Bond Offer Programme, allowing the bank to perform public offering of debt securities amounting to EUR 400 million or equivalent amount in USD, pursuant to the particular final terms of public offer. The programme will be effective for 12 months. According to the Base Prospectus of the Seventh Bond Offer Programme, ABLV Bank may issue both straight and subordinated bonds. Under this programme, we will specifically inform about particular bond issues, as the respective decisions are made. As previously, we are planning to include new bonds in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. We started performing public bond issues in 2011. The issues of bonds are performed in accordance with the bank’s strategic objectives – to raise sufficient financial resources available in the long term. Including the redeemed bonds, we have performed 41 public bond issues so far. Currently, 21 bond issues are included in the Baltic Bond List of Nasdaq Riga. This announcement contains inside information. ABLV Bank, AS is the largest independent private bank in Latvia. The bank’s major shareholders — Oļegs Fiļs, Ernests Bernis and Nika Berne – directly and indirectly hold 86.55% of the bank's voting share capital. ABLV Group includes ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA, and other companies. ABLV Group has representative offices in Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, Kiev, Odessa, Minsk, Almaty, Baku, Tashkent, Hong Kong, Limassol, and New York.


News Article | May 18, 2017
Site: globenewswire.com

Рига, Латвия, 2017-05-18 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Совет Комиссии рынка финансов и капитала 16 мая 2017 года принял решение о регистрации Базового проспекта седьмой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, установив, что в рамках программы банк вправе осуществить публичное предложение долговых ценных бумаг в размере 400 миллионов EUR или эквивалента этой суммы в USD, в соответствии с окончательными условиями конкретного публичного предложения. Срок действия программы составляет 12 месяцев. Согласно Базовому проспекту седьмой программы предложения облигаций, ABLV Bank может выпустить как обыкновенные, так и субординированные облигации. О конкретных эмиссиях облигаций, которые будут проведены в рамках этой программы, мы сообщим отдельно, после принятия соответствующих решений. Облигации новой эмиссии, как и предыдущие, мы планируем включить в Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. Мы начали проводить публичные эмиссии облигаций в 2011 году. Эмиссии облигаций проводятся в рамках реализации стратегических целей банка – привлечения в долгосрочной перспективе достаточных и доступных финансовых ресурсов. Включая погашенные облигации, к настоящему времени осуществлена 41 публичная эмиссия облигаций. В данный момент в Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga входит 21 эмиссия облигаций. Настоящее сообщение содержит внутреннюю информацию. ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,55% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.

Loading AG IBAS collaborators
Loading AG IBAS collaborators