Beijing, China
Beijing, China

Time filter

Source Type

China Huaxin China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") on teollinen sijoitusyhtiö, joka hakee pitkän aikavälin kaupallisia kasvumahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. China Huaxinilla on laajaa globaalia toimintaa ja kokemusta kansainvälisistä investoinneista. China Huaxinin tavoitteena on olla kilpailukykyinen maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka luo pitkäaikaista arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuutena vaalimalla ja kehittämällä teknologiainnovaatioita tietoteollisuudessa. Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 14) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 15) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 16) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 17) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 25) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


China Huaxin China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") on teollinen sijoitusyhtiö, joka hakee pitkän aikavälin kaupallisia kasvumahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. China Huaxinilla on laajaa globaalia toimintaa ja kokemusta kansainvälisistä investoinneista. China Huaxinin tavoitteena on olla kilpailukykyinen maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka luo pitkäaikaista arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuutena vaalimalla ja kehittämällä teknologiainnovaatioita tietoteollisuudessa. Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 14) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 15) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 16) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 17) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 25) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


Nokia and China Huaxin sign definitive agreements for creation of new Nokia Shanghai Bell joint venture Beijing, China - Nokia and China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") today signed the definitive agreements of the proposed integration of Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. (ASB) and Nokia's China business. The new joint venture will be branded as Nokia Shanghai Bell (NSB). As a result of today's announcement, the joint venture will become Nokia's exclusive platform in China for the continued development of new technologies in areas like IP routing, optical, fixed and next-generation 5G; and with the support of Nokia, NSB will continue to look for opportunities in select overseas markets. ASB and Nokia's China business have been effectively operating as one entity since January 2016 when an interim operational agreement was signed. The closing of today's agreement, targeted to happen in July 2017, is subject to various customary administrative, legal, regulatory and other conditions. Nokia will own 50% plus one share of NSB, with China Huaxin owning the remainder, and the new joint venture will have one board of directors and one management team. NSB will represent the major part of Nokia's overall Greater China business and fully leverage both shareholders' strengths, including innovation, global scale, efficiency and a deep understanding of the local market; and with the aim of increasing Nokia's market presence in China. It will further Nokia's strategic goals of leading in high-performance networks with communication service providers and expanding to new vertical markets in enterprise, public sector, and cloud/internet companies. NSB research and development (R&D) will be an integral part of Nokia's global R&D community, with a total of around 16 000 personnel, including 10 000 researchers, working across six R&D sites in China. It will maintain and further enhance Nokia's world-class product and research capabilities in areas that include 5G, IoT and Cloud. NSB's R&D scope and activities will be carried out according to Nokia's applicable policies, global R&D processes and product roadmaps. NSB will also support strategic initiatives of the Chinese government and engage in long-term research projects aligned with and implementing Nokia Bell Labs' Future X Network. Rajeev Suri, President and CEO of Nokia Corporation, said: "Today's agreement is historic for Nokia and for China, marking the next step of our decades-long commitment to the country and underscoring China's leading role in developing next-generation communication technologies. Nokia Shanghai Bell will enhance our ability to innovate, helping us strengthen ties with communication service providers and expand to new, fast-growing sectors in need of high-performing networks." Yuan Xin, General Manager of China Huaxin, said: "We are fully confident in the new joint venture's success during the industry transformation brought by the new technologies like 5G and IoT. The successful combination globally and in China brings together the leading E2E network technologies and most powerful innovation engines from both sides. We're excited to work with Nokia to establish a future-oriented innovative technology company, with a win-win cooperative model for the bigger success in the new era." China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center is an industrial investment company that seeks long-term commercial growth opportunities in the Information and Communications Technologies (ICT) sector. China Huaxin has extensive global operations and international investment experience. China Huaxin aspires to be a competitive global industry holding group that creates long-term value for its stakeholders and for society as a whole by nurturing and advancing technology innovation in the Information Industry. www.sinohx.com We create the technology to connect the world. Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service providers, governments, large enterprises and consumers, with the industry's most complete, end-to-end portfolio of products, services and licensing. From the enabling infrastructure for 5G and the Internet of Things, to emerging applications in virtual reality and digital health, we are shaping the future of technology to transform the human experience. www.nokia.com It should be noted that Nokia and its businesses are exposed to various risks and uncertainties and certain statements herein that are not historical facts are forward-looking statements, including, without limitation, those regarding: A) our ability to integrate Alcatel Lucent into our operations and achieve the targeted business plans and benefits, including targeted synergies in relation to the acquisition of Alcatel Lucent; B) expectations, plans or benefits related to our strategies and growth management; C) expectations, plans or benefits related to future performance of our businesses; D) expectations, plans or benefits related to changes in organizational and operational structure; E) expectations regarding market developments, general economic conditions and structural changes; F) expectations and targets regarding financial performance, results, operating expenses, taxes, currency exchange rates, hedging, cost savings and competitiveness, as well as results of operations including targeted synergies and those related to market share, prices, net sales, income and margins; G) timing of the deliveries of our products and services; H) expectations and targets regarding collaboration and partnering arrangements, joint ventures or the creation of joint ventures, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture and the related administrative, legal, regulatory and other conditions, as well as our expected customer reach; I) outcome of pending and threatened litigation, arbitration, disputes, regulatory proceedings or investigations by authorities; J) expectations regarding restructurings, investments, uses of proceeds from transactions, acquisitions and divestments and our ability to achieve the financial and operational targets set in connection with any such restructurings, investments, divestments and acquisitions; and K) statements preceded by or including "believe," "expect," "anticipate," "foresee," "sees," "target," "estimate," "designed," "aim," "plans," "intends," "focus," "continue," "project," "should," "will" or similar expressions. These statements are based on management's best assumptions and beliefs in light of the information currently available to it. Because they involve risks and uncertainties, actual results may differ materially from the results that we currently expect. Factors, including risks and uncertainties that could cause these differences include, but are not limited to: 1) our ability to execute our strategy, sustain or improve the operational and financial performance of our business and correctly identify and successfully pursue business opportunities or growth; 2) our ability to achieve the anticipated benefits, synergies, cost savings and efficiencies of the acquisition of Alcatel Lucent, and our ability to implement our organizational and operational structure efficiently; 3) general economic and market conditions and other developments in the economies where we operate; 4) competition and our ability to effectively and profitably compete and invest in new competitive high-quality products, services, upgrades and technologies and bring them to market in a timely manner; 5) our dependence on the development of the industries in which we operate, including the cyclicality and variability of the information technology and telecommunications industries; 6) our global business and exposure to regulatory, political or other developments in various countries or regions, including emerging markets and the associated risks in relation to tax matters and exchange controls, among others; 7) our ability to manage and improve our financial and operating performance, cost savings, competitiveness and synergies after the acquisition of Alcatel Lucent; 8) our dependence on a limited number of customers and large multi-year agreements; 9) exchange rate fluctuations, as well as hedging activities; 10) Nokia Technologies' ability to protect its IPR and to maintain and establish new sources of patent licensing income and IPR-related revenues, particularly in the smartphone market; 11) our dependence on IPR technologies, including those that we have developed and those that are licensed to us, and the risk of associated IPR-related legal claims, licensing costs and restrictions on use; 12) our exposure to direct and indirect regulation, including economic or trade policies, and the reliability of our governance, internal controls and compliance processes to prevent regulatory penalties in our business or in our joint ventures; 13) our ability to identify and remediate material weaknesses in our internal control over financial reporting; 14) our reliance on third-party solutions for data storage and service distribution, which expose us to risks relating to security, regulation and cybersecurity breaches; 15) inefficiencies, breaches, malfunctions or disruptions of information technology systems; 16) Nokia Technologies' ability to generate net sales and profitability through licensing of the Nokia brand, particularly in digital media and digital health, and the development and sales of products and services, as well as other business ventures which may not materialize as planned; 17) our exposure to various legislative frameworks and jurisdictions that regulate fraud and enforce economic trade sanctions and policies, and the possibility of proceedings or investigations that result in fines, penalties or sanctions; 18) adverse developments with respect to customer financing or extended payment terms we provide to customers; 19) the potential complex tax issues, tax disputes and tax obligations we may face in various jurisdictions, including the risk of obligations to pay additional taxes; 20) our actual or anticipated performance, among other factors, which could reduce our ability to utilize deferred tax assets; 21) our ability to retain, motivate, develop and recruit appropriately skilled employees; 22) disruptions to our manufacturing, service creation, delivery, logistics and supply chain processes, and the risks related to our geographically-concentrated production sites; 23) the impact of litigation, arbitration, agreement-related disputes or product liability allegations associated with our business; 24) our ability to optimize our capital structure as planned and re-establish our investment grade credit rating or otherwise improve our credit ratings; 25) our ability to achieve targeted benefits from or successfully achieve the required administrative, legal, regulatory and other conditions and implement planned transactions, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture, as well as the liabilities related thereto; 26) our involvement in joint ventures and jointly-managed companies; 27) the carrying amount of our goodwill may not be recoverable; 28) uncertainty related to the amount of dividends and equity return we are able to distribute to shareholders for each financial period; 29) pension costs, employee fund-related costs, and healthcare costs; and 30) risks related to undersea infrastructure, as well as the risk factors specified on pages 67 to 85 of our 2016 annual report on Form 20-F under "Operating and financial review and prospects-Risk factors" and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Other unknown or unpredictable factors or underlying assumptions subsequently proven to be incorrect could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. We do not undertake any obligation to publicly update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required.


Nokia and China Huaxin sign definitive agreements for creation of new Nokia Shanghai Bell joint venture Beijing, China - Nokia and China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") today signed the definitive agreements of the proposed integration of Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. (ASB) and Nokia's China business. The new joint venture will be branded as Nokia Shanghai Bell (NSB). As a result of today's announcement, the joint venture will become Nokia's exclusive platform in China for the continued development of new technologies in areas like IP routing, optical, fixed and next-generation 5G; and with the support of Nokia, NSB will continue to look for opportunities in select overseas markets. ASB and Nokia's China business have been effectively operating as one entity since January 2016 when an interim operational agreement was signed. The closing of today's agreement, targeted to happen in July 2017, is subject to various customary administrative, legal, regulatory and other conditions. Nokia will own 50% plus one share of NSB, with China Huaxin owning the remainder, and the new joint venture will have one board of directors and one management team. NSB will represent the major part of Nokia's overall Greater China business and fully leverage both shareholders' strengths, including innovation, global scale, efficiency and a deep understanding of the local market; and with the aim of increasing Nokia's market presence in China. It will further Nokia's strategic goals of leading in high-performance networks with communication service providers and expanding to new vertical markets in enterprise, public sector, and cloud/internet companies. NSB research and development (R&D) will be an integral part of Nokia's global R&D community, with a total of around 16 000 personnel, including 10 000 researchers, working across six R&D sites in China. It will maintain and further enhance Nokia's world-class product and research capabilities in areas that include 5G, IoT and Cloud. NSB's R&D scope and activities will be carried out according to Nokia's applicable policies, global R&D processes and product roadmaps. NSB will also support strategic initiatives of the Chinese government and engage in long-term research projects aligned with and implementing Nokia Bell Labs' Future X Network. Rajeev Suri, President and CEO of Nokia Corporation, said: "Today's agreement is historic for Nokia and for China, marking the next step of our decades-long commitment to the country and underscoring China's leading role in developing next-generation communication technologies. Nokia Shanghai Bell will enhance our ability to innovate, helping us strengthen ties with communication service providers and expand to new, fast-growing sectors in need of high-performing networks." Yuan Xin, General Manager of China Huaxin, said: "We are fully confident in the new joint venture's success during the industry transformation brought by the new technologies like 5G and IoT. The successful combination globally and in China brings together the leading E2E network technologies and most powerful innovation engines from both sides. We're excited to work with Nokia to establish a future-oriented innovative technology company, with a win-win cooperative model for the bigger success in the new era." China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center is an industrial investment company that seeks long-term commercial growth opportunities in the Information and Communications Technologies (ICT) sector. China Huaxin has extensive global operations and international investment experience. China Huaxin aspires to be a competitive global industry holding group that creates long-term value for its stakeholders and for society as a whole by nurturing and advancing technology innovation in the Information Industry. www.sinohx.com We create the technology to connect the world. Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service providers, governments, large enterprises and consumers, with the industry's most complete, end-to-end portfolio of products, services and licensing. From the enabling infrastructure for 5G and the Internet of Things, to emerging applications in virtual reality and digital health, we are shaping the future of technology to transform the human experience. www.nokia.com It should be noted that Nokia and its businesses are exposed to various risks and uncertainties and certain statements herein that are not historical facts are forward-looking statements, including, without limitation, those regarding: A) our ability to integrate Alcatel Lucent into our operations and achieve the targeted business plans and benefits, including targeted synergies in relation to the acquisition of Alcatel Lucent; B) expectations, plans or benefits related to our strategies and growth management; C) expectations, plans or benefits related to future performance of our businesses; D) expectations, plans or benefits related to changes in organizational and operational structure; E) expectations regarding market developments, general economic conditions and structural changes; F) expectations and targets regarding financial performance, results, operating expenses, taxes, currency exchange rates, hedging, cost savings and competitiveness, as well as results of operations including targeted synergies and those related to market share, prices, net sales, income and margins; G) timing of the deliveries of our products and services; H) expectations and targets regarding collaboration and partnering arrangements, joint ventures or the creation of joint ventures, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture and the related administrative, legal, regulatory and other conditions, as well as our expected customer reach; I) outcome of pending and threatened litigation, arbitration, disputes, regulatory proceedings or investigations by authorities; J) expectations regarding restructurings, investments, uses of proceeds from transactions, acquisitions and divestments and our ability to achieve the financial and operational targets set in connection with any such restructurings, investments, divestments and acquisitions; and K) statements preceded by or including "believe," "expect," "anticipate," "foresee," "sees," "target," "estimate," "designed," "aim," "plans," "intends," "focus," "continue," "project," "should," "will" or similar expressions. These statements are based on management's best assumptions and beliefs in light of the information currently available to it. Because they involve risks and uncertainties, actual results may differ materially from the results that we currently expect. Factors, including risks and uncertainties that could cause these differences include, but are not limited to: 1) our ability to execute our strategy, sustain or improve the operational and financial performance of our business and correctly identify and successfully pursue business opportunities or growth; 2) our ability to achieve the anticipated benefits, synergies, cost savings and efficiencies of the acquisition of Alcatel Lucent, and our ability to implement our organizational and operational structure efficiently; 3) general economic and market conditions and other developments in the economies where we operate; 4) competition and our ability to effectively and profitably compete and invest in new competitive high-quality products, services, upgrades and technologies and bring them to market in a timely manner; 5) our dependence on the development of the industries in which we operate, including the cyclicality and variability of the information technology and telecommunications industries; 6) our global business and exposure to regulatory, political or other developments in various countries or regions, including emerging markets and the associated risks in relation to tax matters and exchange controls, among others; 7) our ability to manage and improve our financial and operating performance, cost savings, competitiveness and synergies after the acquisition of Alcatel Lucent; 8) our dependence on a limited number of customers and large multi-year agreements; 9) exchange rate fluctuations, as well as hedging activities; 10) Nokia Technologies' ability to protect its IPR and to maintain and establish new sources of patent licensing income and IPR-related revenues, particularly in the smartphone market; 11) our dependence on IPR technologies, including those that we have developed and those that are licensed to us, and the risk of associated IPR-related legal claims, licensing costs and restrictions on use; 12) our exposure to direct and indirect regulation, including economic or trade policies, and the reliability of our governance, internal controls and compliance processes to prevent regulatory penalties in our business or in our joint ventures; 13) our ability to identify and remediate material weaknesses in our internal control over financial reporting; 14) our reliance on third-party solutions for data storage and service distribution, which expose us to risks relating to security, regulation and cybersecurity breaches; 15) inefficiencies, breaches, malfunctions or disruptions of information technology systems; 16) Nokia Technologies' ability to generate net sales and profitability through licensing of the Nokia brand, particularly in digital media and digital health, and the development and sales of products and services, as well as other business ventures which may not materialize as planned; 17) our exposure to various legislative frameworks and jurisdictions that regulate fraud and enforce economic trade sanctions and policies, and the possibility of proceedings or investigations that result in fines, penalties or sanctions; 18) adverse developments with respect to customer financing or extended payment terms we provide to customers; 19) the potential complex tax issues, tax disputes and tax obligations we may face in various jurisdictions, including the risk of obligations to pay additional taxes; 20) our actual or anticipated performance, among other factors, which could reduce our ability to utilize deferred tax assets; 21) our ability to retain, motivate, develop and recruit appropriately skilled employees; 22) disruptions to our manufacturing, service creation, delivery, logistics and supply chain processes, and the risks related to our geographically-concentrated production sites; 23) the impact of litigation, arbitration, agreement-related disputes or product liability allegations associated with our business; 24) our ability to optimize our capital structure as planned and re-establish our investment grade credit rating or otherwise improve our credit ratings; 25) our ability to achieve targeted benefits from or successfully achieve the required administrative, legal, regulatory and other conditions and implement planned transactions, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture, as well as the liabilities related thereto; 26) our involvement in joint ventures and jointly-managed companies; 27) the carrying amount of our goodwill may not be recoverable; 28) uncertainty related to the amount of dividends and equity return we are able to distribute to shareholders for each financial period; 29) pension costs, employee fund-related costs, and healthcare costs; and 30) risks related to undersea infrastructure, as well as the risk factors specified on pages 67 to 85 of our 2016 annual report on Form 20-F under "Operating and financial review and prospects-Risk factors" and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Other unknown or unpredictable factors or underlying assumptions subsequently proven to be incorrect could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. We do not undertake any obligation to publicly update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required.


China Huaxin China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") on teollinen sijoitusyhtiö, joka hakee pitkän aikavälin kaupallisia kasvumahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. China Huaxinilla on laajaa globaalia toimintaa ja kokemusta kansainvälisistä investoinneista. China Huaxinin tavoitteena on olla kilpailukykyinen maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka luo pitkäaikaista arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuutena vaalimalla ja kehittämällä teknologiainnovaatioita tietoteollisuudessa. Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 14) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 15) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 16) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 17) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 25) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


Nokia and China Huaxin sign definitive agreements for creation of new Nokia Shanghai Bell joint venture Beijing, China - Nokia and China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") today signed the definitive agreements of the proposed integration of Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. (ASB) and Nokia's China business. The new joint venture will be branded as Nokia Shanghai Bell (NSB). As a result of today's announcement, the joint venture will become Nokia's exclusive platform in China for the continued development of new technologies in areas like IP routing, optical, fixed and next-generation 5G; and with the support of Nokia, NSB will continue to look for opportunities in select overseas markets. ASB and Nokia's China business have been effectively operating as one entity since January 2016 when an interim operational agreement was signed. The closing of today's agreement, targeted to happen in July 2017, is subject to various customary administrative, legal, regulatory and other conditions. Nokia will own 50% plus one share of NSB, with China Huaxin owning the remainder, and the new joint venture will have one board of directors and one management team. NSB will represent the major part of Nokia's overall Greater China business and fully leverage both shareholders' strengths, including innovation, global scale, efficiency and a deep understanding of the local market; and with the aim of increasing Nokia's market presence in China. It will further Nokia's strategic goals of leading in high-performance networks with communication service providers and expanding to new vertical markets in enterprise, public sector, and cloud/internet companies. NSB research and development (R&D) will be an integral part of Nokia's global R&D community, with a total of around 16 000 personnel, including 10 000 researchers, working across six R&D sites in China. It will maintain and further enhance Nokia's world-class product and research capabilities in areas that include 5G, IoT and Cloud. NSB's R&D scope and activities will be carried out according to Nokia's applicable policies, global R&D processes and product roadmaps. NSB will also support strategic initiatives of the Chinese government and engage in long-term research projects aligned with and implementing Nokia Bell Labs' Future X Network. Rajeev Suri, President and CEO of Nokia Corporation, said: "Today's agreement is historic for Nokia and for China, marking the next step of our decades-long commitment to the country and underscoring China's leading role in developing next-generation communication technologies. Nokia Shanghai Bell will enhance our ability to innovate, helping us strengthen ties with communication service providers and expand to new, fast-growing sectors in need of high-performing networks." Yuan Xin, General Manager of China Huaxin, said: "We are fully confident in the new joint venture's success during the industry transformation brought by the new technologies like 5G and IoT. The successful combination globally and in China brings together the leading E2E network technologies and most powerful innovation engines from both sides. We're excited to work with Nokia to establish a future-oriented innovative technology company, with a win-win cooperative model for the bigger success in the new era." China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center is an industrial investment company that seeks long-term commercial growth opportunities in the Information and Communications Technologies (ICT) sector. China Huaxin has extensive global operations and international investment experience. China Huaxin aspires to be a competitive global industry holding group that creates long-term value for its stakeholders and for society as a whole by nurturing and advancing technology innovation in the Information Industry. www.sinohx.com We create the technology to connect the world. Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service providers, governments, large enterprises and consumers, with the industry's most complete, end-to-end portfolio of products, services and licensing. From the enabling infrastructure for 5G and the Internet of Things, to emerging applications in virtual reality and digital health, we are shaping the future of technology to transform the human experience. www.nokia.com It should be noted that Nokia and its businesses are exposed to various risks and uncertainties and certain statements herein that are not historical facts are forward-looking statements, including, without limitation, those regarding: A) our ability to integrate Alcatel Lucent into our operations and achieve the targeted business plans and benefits, including targeted synergies in relation to the acquisition of Alcatel Lucent; B) expectations, plans or benefits related to our strategies and growth management; C) expectations, plans or benefits related to future performance of our businesses; D) expectations, plans or benefits related to changes in organizational and operational structure; E) expectations regarding market developments, general economic conditions and structural changes; F) expectations and targets regarding financial performance, results, operating expenses, taxes, currency exchange rates, hedging, cost savings and competitiveness, as well as results of operations including targeted synergies and those related to market share, prices, net sales, income and margins; G) timing of the deliveries of our products and services; H) expectations and targets regarding collaboration and partnering arrangements, joint ventures or the creation of joint ventures, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture and the related administrative, legal, regulatory and other conditions, as well as our expected customer reach; I) outcome of pending and threatened litigation, arbitration, disputes, regulatory proceedings or investigations by authorities; J) expectations regarding restructurings, investments, uses of proceeds from transactions, acquisitions and divestments and our ability to achieve the financial and operational targets set in connection with any such restructurings, investments, divestments and acquisitions; and K) statements preceded by or including "believe," "expect," "anticipate," "foresee," "sees," "target," "estimate," "designed," "aim," "plans," "intends," "focus," "continue," "project," "should," "will" or similar expressions. These statements are based on management's best assumptions and beliefs in light of the information currently available to it. Because they involve risks and uncertainties, actual results may differ materially from the results that we currently expect. Factors, including risks and uncertainties that could cause these differences include, but are not limited to: 1) our ability to execute our strategy, sustain or improve the operational and financial performance of our business and correctly identify and successfully pursue business opportunities or growth; 2) our ability to achieve the anticipated benefits, synergies, cost savings and efficiencies of the acquisition of Alcatel Lucent, and our ability to implement our organizational and operational structure efficiently; 3) general economic and market conditions and other developments in the economies where we operate; 4) competition and our ability to effectively and profitably compete and invest in new competitive high-quality products, services, upgrades and technologies and bring them to market in a timely manner; 5) our dependence on the development of the industries in which we operate, including the cyclicality and variability of the information technology and telecommunications industries; 6) our global business and exposure to regulatory, political or other developments in various countries or regions, including emerging markets and the associated risks in relation to tax matters and exchange controls, among others; 7) our ability to manage and improve our financial and operating performance, cost savings, competitiveness and synergies after the acquisition of Alcatel Lucent; 8) our dependence on a limited number of customers and large multi-year agreements; 9) exchange rate fluctuations, as well as hedging activities; 10) Nokia Technologies' ability to protect its IPR and to maintain and establish new sources of patent licensing income and IPR-related revenues, particularly in the smartphone market; 11) our dependence on IPR technologies, including those that we have developed and those that are licensed to us, and the risk of associated IPR-related legal claims, licensing costs and restrictions on use; 12) our exposure to direct and indirect regulation, including economic or trade policies, and the reliability of our governance, internal controls and compliance processes to prevent regulatory penalties in our business or in our joint ventures; 13) our ability to identify and remediate material weaknesses in our internal control over financial reporting; 14) our reliance on third-party solutions for data storage and service distribution, which expose us to risks relating to security, regulation and cybersecurity breaches; 15) inefficiencies, breaches, malfunctions or disruptions of information technology systems; 16) Nokia Technologies' ability to generate net sales and profitability through licensing of the Nokia brand, particularly in digital media and digital health, and the development and sales of products and services, as well as other business ventures which may not materialize as planned; 17) our exposure to various legislative frameworks and jurisdictions that regulate fraud and enforce economic trade sanctions and policies, and the possibility of proceedings or investigations that result in fines, penalties or sanctions; 18) adverse developments with respect to customer financing or extended payment terms we provide to customers; 19) the potential complex tax issues, tax disputes and tax obligations we may face in various jurisdictions, including the risk of obligations to pay additional taxes; 20) our actual or anticipated performance, among other factors, which could reduce our ability to utilize deferred tax assets; 21) our ability to retain, motivate, develop and recruit appropriately skilled employees; 22) disruptions to our manufacturing, service creation, delivery, logistics and supply chain processes, and the risks related to our geographically-concentrated production sites; 23) the impact of litigation, arbitration, agreement-related disputes or product liability allegations associated with our business; 24) our ability to optimize our capital structure as planned and re-establish our investment grade credit rating or otherwise improve our credit ratings; 25) our ability to achieve targeted benefits from or successfully achieve the required administrative, legal, regulatory and other conditions and implement planned transactions, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture, as well as the liabilities related thereto; 26) our involvement in joint ventures and jointly-managed companies; 27) the carrying amount of our goodwill may not be recoverable; 28) uncertainty related to the amount of dividends and equity return we are able to distribute to shareholders for each financial period; 29) pension costs, employee fund-related costs, and healthcare costs; and 30) risks related to undersea infrastructure, as well as the risk factors specified on pages 67 to 85 of our 2016 annual report on Form 20-F under "Operating and financial review and prospects-Risk factors" and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Other unknown or unpredictable factors or underlying assumptions subsequently proven to be incorrect could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. We do not undertake any obligation to publicly update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required.


Nokia and China Huaxin sign definitive agreements for creation of new Nokia Shanghai Bell joint venture Beijing, China - Nokia and China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") today signed the definitive agreements of the proposed integration of Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. (ASB) and Nokia's China business. The new joint venture will be branded as Nokia Shanghai Bell (NSB). As a result of today's announcement, the joint venture will become Nokia's exclusive platform in China for the continued development of new technologies in areas like IP routing, optical, fixed and next-generation 5G; and with the support of Nokia, NSB will continue to look for opportunities in select overseas markets. ASB and Nokia's China business have been effectively operating as one entity since January 2016 when an interim operational agreement was signed. The closing of today's agreement, targeted to happen in July 2017, is subject to various customary administrative, legal, regulatory and other conditions. Nokia will own 50% plus one share of NSB, with China Huaxin owning the remainder, and the new joint venture will have one board of directors and one management team. NSB will represent the major part of Nokia's overall Greater China business and fully leverage both shareholders' strengths, including innovation, global scale, efficiency and a deep understanding of the local market; and with the aim of increasing Nokia's market presence in China. It will further Nokia's strategic goals of leading in high-performance networks with communication service providers and expanding to new vertical markets in enterprise, public sector, and cloud/internet companies. NSB research and development (R&D) will be an integral part of Nokia's global R&D community, with a total of around 16 000 personnel, including 10 000 researchers, working across six R&D sites in China. It will maintain and further enhance Nokia's world-class product and research capabilities in areas that include 5G, IoT and Cloud. NSB's R&D scope and activities will be carried out according to Nokia's applicable policies, global R&D processes and product roadmaps. NSB will also support strategic initiatives of the Chinese government and engage in long-term research projects aligned with and implementing Nokia Bell Labs' Future X Network. Rajeev Suri, President and CEO of Nokia Corporation, said: "Today's agreement is historic for Nokia and for China, marking the next step of our decades-long commitment to the country and underscoring China's leading role in developing next-generation communication technologies. Nokia Shanghai Bell will enhance our ability to innovate, helping us strengthen ties with communication service providers and expand to new, fast-growing sectors in need of high-performing networks." Yuan Xin, General Manager of China Huaxin, said: "We are fully confident in the new joint venture's success during the industry transformation brought by the new technologies like 5G and IoT. The successful combination globally and in China brings together the leading E2E network technologies and most powerful innovation engines from both sides. We're excited to work with Nokia to establish a future-oriented innovative technology company, with a win-win cooperative model for the bigger success in the new era." China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center is an industrial investment company that seeks long-term commercial growth opportunities in the Information and Communications Technologies (ICT) sector. China Huaxin has extensive global operations and international investment experience. China Huaxin aspires to be a competitive global industry holding group that creates long-term value for its stakeholders and for society as a whole by nurturing and advancing technology innovation in the Information Industry. www.sinohx.com We create the technology to connect the world. Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service providers, governments, large enterprises and consumers, with the industry's most complete, end-to-end portfolio of products, services and licensing. From the enabling infrastructure for 5G and the Internet of Things, to emerging applications in virtual reality and digital health, we are shaping the future of technology to transform the human experience. www.nokia.com It should be noted that Nokia and its businesses are exposed to various risks and uncertainties and certain statements herein that are not historical facts are forward-looking statements, including, without limitation, those regarding: A) our ability to integrate Alcatel Lucent into our operations and achieve the targeted business plans and benefits, including targeted synergies in relation to the acquisition of Alcatel Lucent; B) expectations, plans or benefits related to our strategies and growth management; C) expectations, plans or benefits related to future performance of our businesses; D) expectations, plans or benefits related to changes in organizational and operational structure; E) expectations regarding market developments, general economic conditions and structural changes; F) expectations and targets regarding financial performance, results, operating expenses, taxes, currency exchange rates, hedging, cost savings and competitiveness, as well as results of operations including targeted synergies and those related to market share, prices, net sales, income and margins; G) timing of the deliveries of our products and services; H) expectations and targets regarding collaboration and partnering arrangements, joint ventures or the creation of joint ventures, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture and the related administrative, legal, regulatory and other conditions, as well as our expected customer reach; I) outcome of pending and threatened litigation, arbitration, disputes, regulatory proceedings or investigations by authorities; J) expectations regarding restructurings, investments, uses of proceeds from transactions, acquisitions and divestments and our ability to achieve the financial and operational targets set in connection with any such restructurings, investments, divestments and acquisitions; and K) statements preceded by or including "believe," "expect," "anticipate," "foresee," "sees," "target," "estimate," "designed," "aim," "plans," "intends," "focus," "continue," "project," "should," "will" or similar expressions. These statements are based on management's best assumptions and beliefs in light of the information currently available to it. Because they involve risks and uncertainties, actual results may differ materially from the results that we currently expect. Factors, including risks and uncertainties that could cause these differences include, but are not limited to: 1) our ability to execute our strategy, sustain or improve the operational and financial performance of our business and correctly identify and successfully pursue business opportunities or growth; 2) our ability to achieve the anticipated benefits, synergies, cost savings and efficiencies of the acquisition of Alcatel Lucent, and our ability to implement our organizational and operational structure efficiently; 3) general economic and market conditions and other developments in the economies where we operate; 4) competition and our ability to effectively and profitably compete and invest in new competitive high-quality products, services, upgrades and technologies and bring them to market in a timely manner; 5) our dependence on the development of the industries in which we operate, including the cyclicality and variability of the information technology and telecommunications industries; 6) our global business and exposure to regulatory, political or other developments in various countries or regions, including emerging markets and the associated risks in relation to tax matters and exchange controls, among others; 7) our ability to manage and improve our financial and operating performance, cost savings, competitiveness and synergies after the acquisition of Alcatel Lucent; 8) our dependence on a limited number of customers and large multi-year agreements; 9) exchange rate fluctuations, as well as hedging activities; 10) Nokia Technologies' ability to protect its IPR and to maintain and establish new sources of patent licensing income and IPR-related revenues, particularly in the smartphone market; 11) our dependence on IPR technologies, including those that we have developed and those that are licensed to us, and the risk of associated IPR-related legal claims, licensing costs and restrictions on use; 12) our exposure to direct and indirect regulation, including economic or trade policies, and the reliability of our governance, internal controls and compliance processes to prevent regulatory penalties in our business or in our joint ventures; 13) our ability to identify and remediate material weaknesses in our internal control over financial reporting; 14) our reliance on third-party solutions for data storage and service distribution, which expose us to risks relating to security, regulation and cybersecurity breaches; 15) inefficiencies, breaches, malfunctions or disruptions of information technology systems; 16) Nokia Technologies' ability to generate net sales and profitability through licensing of the Nokia brand, particularly in digital media and digital health, and the development and sales of products and services, as well as other business ventures which may not materialize as planned; 17) our exposure to various legislative frameworks and jurisdictions that regulate fraud and enforce economic trade sanctions and policies, and the possibility of proceedings or investigations that result in fines, penalties or sanctions; 18) adverse developments with respect to customer financing or extended payment terms we provide to customers; 19) the potential complex tax issues, tax disputes and tax obligations we may face in various jurisdictions, including the risk of obligations to pay additional taxes; 20) our actual or anticipated performance, among other factors, which could reduce our ability to utilize deferred tax assets; 21) our ability to retain, motivate, develop and recruit appropriately skilled employees; 22) disruptions to our manufacturing, service creation, delivery, logistics and supply chain processes, and the risks related to our geographically-concentrated production sites; 23) the impact of litigation, arbitration, agreement-related disputes or product liability allegations associated with our business; 24) our ability to optimize our capital structure as planned and re-establish our investment grade credit rating or otherwise improve our credit ratings; 25) our ability to achieve targeted benefits from or successfully achieve the required administrative, legal, regulatory and other conditions and implement planned transactions, including the creation of the new Nokia Shanghai Bell joint venture, as well as the liabilities related thereto; 26) our involvement in joint ventures and jointly-managed companies; 27) the carrying amount of our goodwill may not be recoverable; 28) uncertainty related to the amount of dividends and equity return we are able to distribute to shareholders for each financial period; 29) pension costs, employee fund-related costs, and healthcare costs; and 30) risks related to undersea infrastructure, as well as the risk factors specified on pages 67 to 85 of our 2016 annual report on Form 20-F under "Operating and financial review and prospects-Risk factors" and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Other unknown or unpredictable factors or underlying assumptions subsequently proven to be incorrect could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. We do not undertake any obligation to publicly update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required.


China Huaxin China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") on teollinen sijoitusyhtiö, joka hakee pitkän aikavälin kaupallisia kasvumahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. China Huaxinilla on laajaa globaalia toimintaa ja kokemusta kansainvälisistä investoinneista. China Huaxinin tavoitteena on olla kilpailukykyinen maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka luo pitkäaikaista arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuutena vaalimalla ja kehittämällä teknologiainnovaatioita tietoteollisuudessa. Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 14) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 15) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 16) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 17) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 25) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


News Article | October 27, 2016
Site: globenewswire.com

Solid financial and operational performance across the company This is a summary of the Nokia Corporation interim report for third quarter 2016 and January-September 2016 published today. The complete interim report for third quarter 2016 and January-September 2016 with tables is available at www.nokia.com/financials. Investors should not rely on summaries of our interim reports only, but should review the complete interim reports with tables. New expiration date announced for Nokia's public buy-out offer for Alcatel-Lucent securities; Squeeze-out expected to occur on November 2, 2016 On October 4, 2016, the French stock market authority (Autorité des marchés financiers, "AMF") announced that a legal action was filed before the Paris Court of Appeal (the "Court") on September 30, 2016 for annulment of the AMF's clearance decision regarding Nokia's public buy-out offer (the "Public Buy-Out Offer"), which would be followed by a squeeze-out (the "Squeeze-Out", together with the Public Buy-Out Offer, the "Offer"), for all remaining securities of Alcatel-Lucent. On October 25, 2016, the AMF announced the continuation of the timetable of the Offer and, accordingly, the Public Buy-Out Offer period will end on October 31, 2016 and the Squeeze-Out will be implemented on November 2, 2016. In connection with the continuation of the timetable, as a precautionary measure, Nokia has agreed to certain commitments that are in force until the decision of the Court, and in the event that the AMF's clearance decision would be nullified or amended by the Court. The legal challenge filed before the Court against the AMF's clearance decision regarding the Offer is still pending and the Court is expected to issue a decision during the first quarter of 2017. Nokia believes that the Offer complies with all applicable laws and regulations and that the legal challenge is without merit. Nokia adjusts planned share repurchase program to EUR 1.0 billion, after using approximately EUR 560 million in cash to acquire Alcatel-Lucent securities in order to reach the 95% squeeze-out threshold On October 29, 2015, Nokia announced a EUR 7 billion Capital Structure Optimization Program, including EUR 1.5 billion of share repurchases. The shareholder distributions were calculated assuming ownership of all outstanding shares of Alcatel-Lucent and conversion of all Nokia and Alcatel-Lucent convertible bonds. Nokia intended to reach the 95% squeeze-out threshold through the initial and subsequent public share exchange offers made in Q4 2015 and Q1 2016 for all outstanding Alcatel-Lucent securities. However, as the 95% threshold was not reached through the exchange offers, Nokia has, in addition to using its shares, used approximately EUR 560 million in cash to acquire Alcatel-Lucent securities in order to reach the 95% threshold. If the Alcatel-Lucent securities that were purchased in cash by Nokia would have instead been exchanged for Nokia shares at the 0.55 exchange ratio for Alcatel-Lucent shares or the 0.704 exchange ratio for the relevant Alcatel-Lucent convertible bonds, approximately 87 million more Nokia shares would have been issued. Ultimately, including the expected cash to be used for the Public Buy-Out Offer and Squeeze-Out of approximately EUR 630 million, Nokia expects to use a total of approximately EUR 1.2 billion in cash to acquire Alcatel-Lucent securities; and instead of having approximately 6 billion Nokia shares outstanding at the end of the transaction, Nokia now expects approximately 5.8 billion outstanding shares. Nokia considers the approximately EUR 560 million in cash that was used to reach the 95% squeeze-out threshold as indirect share repurchases, and thus, part of the planned EUR 1.5 billion share repurchase program. Consequently, under Nokia's Capital Structure Optimization program, Nokia has already completed EUR 560 million of indirect share repurchases and intends to proceed with EUR 1.0 billion of share repurchases, starting after the completion of the squeeze-out and continuing through the end of 2017. Nokia and China Huaxin continue negotiations to create a new joint venture combining Nokia China and Alcatel-Lucent Shanghai Bell Nokia and China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") are continuing their discussions under the memorandum of understanding, as originally announced on August 28, 2015, to combine Nokia's telecommunications infrastructure businesses in China ("Nokia China") and Alcatel-Lucent Shanghai Bell into a new joint venture. The expected time frame to reach a definitive agreement was within nine months after completion of Nokia's proposed combination with Alcatel-Lucent in January 2016. Due to the complexity of the negotiations, Nokia and China Huaxin have not reached final terms of how the new joint venture would be created. Therefore, Nokia and China Huaxin continue negotiations to create a new joint venture combining Nokia China and Alcatel-Lucent Shanghai Bell, while continuing to operate under the existing interim operating agreement. In addition to information on our reported IFRS results, we provide certain information on a non-IFRS, or underlying business performance, basis. We believe that our non-IFRS results provide meaningful supplemental information to both management and investors regarding Nokia's underlying business performance by excluding the below-described items that may not be indicative of Nokia's business operating results. These non-IFRS financial measures should not be viewed in isolation or as substitutes to the equivalent IFRS measure(s), but should be used in conjunction with the most directly comparable IFRS measure(s) in the reported results. Non-IFRS results exclude costs related to the Alcatel-Lucent transaction and related integration, goodwill impairment charges, intangible asset amortization and purchase price related items, restructuring and associated charges, and certain other items that may not be indicative of Nokia's underlying business performance. The non-IFRS exclusions are not allocated to the segments, and hence they are reported only at the Nokia consolidated level. The financial discussion included in this interim report of Nokia's results comprises the results of Nokia's businesses - Nokia's Networks business and Nokia Technologies, as well as Group Common and Other. For more information on the changes to our reportable segments, please refer to note 3, "Segment information and eliminations", in the notes to the financial statements attached to this report. In the discussion of Nokia's results in the third quarter 2016 comparisons are given to the third quarter 2015 and second quarter 2016 results on a combined company basis, unless otherwise indicated. This data has been prepared to reflect the financial results of the continuing operations of Nokia as if the new financial reporting structure had been in operation for the full year 2015. Certain accounting policy alignments, adjustments and reclassifications have been necessary, and these are explained in the "Basis of preparation" section of Nokia's stock exchange release published on April 22, 2016. These adjustments also include reallocation of items of costs and expenses based on their nature and changes to the definition of the line items in the combined company accounting policies, which also affect numbers presented in these interim financial statements for 2015. In the discussion of Nokia's reported results for the third quarter 2016 and January-September 2016 comparisons are given to the third quarter 2015 and January-September 2015 Nokia standalone historical results, which have been recast to reflect Nokia's updated segment reporting structure excluding Alcatel-Lucent, unless otherwise indicated. From the beginning of 2016, Nokia's results include those of Alcatel-Lucent on a consolidated basis and accordingly are not directly comparable to Nokia standalone historical results. Nokia delivered solid third quarter results. Nokia Technologies led the way, with a sharp year-on-year increase in net sales, largely driven by revenues related to the Samsung licensing agreement that was announced in Q3. The results also reflect another excellent quarter from Fixed Networks, which improved both net sales and profitability from one year ago. When we announced our second quarter results in August, we said that we expected to see slight sequential improvement in both net sales and operating margin in the third quarter in our Networks business, and we delivered in both of those areas. I was particularly pleased with our operating margin performance in the quarter, which reflects the strong, focused execution across the organization. We were able to deliver these solid results despite market conditions that are softer than expected, particularly in mobile infrastructure. As we look forward, we expect those conditions to stabilize somewhat in 2017, with the primary addressable market in which Nokia competes likely to decline in the low single digits for that year. I believe that Nokia remains well-positioned for this environment. Our disciplined operating model of tight cost controls, prudent investment and focused innovation; our constant industrialization of best practices across the company; our structured approach to fast integration and synergy capture -- all help give us a competitive advantage. In addition, the power of our broad portfolio was evident in the quarter. We have the unique scope necessary to be able to design and deliver end-to-end networks and thus anchor ourselves in the long-term purchasing strategies of our customers. We also have the capability to diversify into new areas where high-performance, end-to-end networks are increasingly required, such as for large Internet and enterprise vertical market companies. We are seeing good growth in these segments, and have plans to target them further as we move forward. While the fourth quarter is expected to be soft from a topline perspective, I believe that we will meet our guidance for our Networks business of significant sequential sales and operating margin increase for Q4 and our full-year operating margin guidance of 7% to 9%. In short, we remain on track in our execution and focused on creating value for our customers and shareholders. Nokia non-IFRS net sales decreased 7% year-on-year and increased 5% sequentially. On a constant currency basis, Nokia non-IFRS net sales would have decreased 6% year-on-year and increased 4% sequentially. Sequentially, Nokia's non-IFRS gross profit, non-IFRS other income and expense and non-IFRS operating profit benefitted from the absence of an adverse effect related to a customer in Latin America undergoing judicial recovery in Q2 2016. Nokia net sales increased 94% year-on-year, compared to Nokia standalone net sales, and increased 5% sequentially. On a constant currency basis, Nokia net sales would have increased 95% year-on-year, compared to Nokia standalone net sales, and 5% sequentially. The year-on-year increase in Nokia net sales in the third quarter 2016, compared to Nokia standalone net sales, was primarily due to growth in Nokia's Networks business and Group Common and Other, both of which primarily related to the acquisition of Alcatel-Lucent, as well as growth in Nokia Technologies. This was partially offset by purchase price allocation adjustment related to the reduced valuation of deferred revenue that existed on Alcatel-Lucent's balance sheet at the time of the acquisition. The sequential increase in Nokia net sales in the third quarter 2016 was primarily due to growth in Nokia Technologies and Nokia's Networks business, the positive impact related to the purchase price allocation adjustment associated with the reduced valuation of deferred revenue that existed on Alcatel-Lucent's balance sheet at the time of the acquisition and growth in Group Common and Other. The year-on-year decrease in Nokia operating profit, compared to Nokia standalone operating profit, was primarily due to higher research and development ("R&D") expenses and higher selling, general and administrative ("SG&A") expenses, partially offset by higher gross profit, all of which related primarily to the acquisition of Alcatel-Lucent. The increase in gross profit was primarily due to Nokia's Networks business and, to a lesser extent, Nokia Technologies and Group Common and Other, partially offset by non-IFRS exclusions related to deferred revenue. The increase in R&D expenses was primarily due to Nokia's Networks business, non-IFRS exclusions related to amortization of intangible assets and, to a lesser extent, Group Common and Other and Nokia Technologies. The increase in SG&A expenses was primarily due to Nokia's Networks business, non-IFRS exclusions related to amortization of intangible assets, as well as transaction and integration related costs and, to a lesser extent, Group Common and Other and Nokia Technologies. Nokia's other income and expenses was an expense of EUR 39 million in the third quarter 2016, compared to an expense of EUR 80 million in the year-ago period. The net positive fluctuation was primarily related to non-IFRS exclusions attributable to lower restructuring and associated charges, partially offset by the absence of realized gains related to certain of Nokia's investments made through its venture funds. Nokia operating profit increased primarily due to lower restructuring and associated charges and higher gross profit. Sequentially, Nokia's gross profit benefitted from the absence of an adverse effect related to a customer in Latin America undergoing judicial recovery in Q2 2016. The increase in gross profit was primarily due to Nokia Technologies. Nokia's other income and expenses was an expense of EUR 39 million in the third quarter 2016, compared to an expense of EUR 643 million in the second quarter 2016. The decrease was primarily due to lower restructuring and associated charges. Sequentially, Nokia's other income and expense benefitted from the absence of an adverse effect related to a customer in Latin America undergoing judicial recovery in Q2 2016. Non-IFRS exclusions consist of costs related to the Alcatel-Lucent transaction and related integration, goodwill impairment charges, intangible asset amortization and purchase price related items, restructuring and associated charges, and certain other items that may not be indicative of Nokia's underlying business performance. For additional details, please refer to note 2, "Non-IFRS to reported reconciliation, Continuing Operations", in the notes to the financial statements attached to this report. In the third quarter 2016, non-IFRS exclusions in net sales amounted to EUR 60 million, and related to purchase price allocation adjustment related to the reduced valuation of deferred revenue that existed on Alcatel-Lucent's balance sheet at the time of the acquisition. In the third quarter 2016, non-IFRS exclusions in operating profit amounted to EUR 501 million, and were attributable to non-IFRS exclusions that negatively affected gross profit, R&D, SG&A and other income and expenses as follows: In the third quarter 2016, non-IFRS exclusions in gross profit amounted to EUR 149 million, and primarily due to product portfolio integration costs related to the acquisition of Alcatel-Lucent, and the deferred revenue. In the third quarter 2016, non-IFRS exclusions in R&D expenses amounted to EUR 179 million, and primarily related to the amortization of intangible assets resulting from the acquisition of Alcatel-Lucent and, to a lesser extent, product portfolio integration costs related to the acquisition of Alcatel-Lucent. In the third quarter 2016, non-IFRS exclusions in SG&A expenses amounted to EUR 145 million, and primarily related to the amortization of intangible assets resulting from the acquisition of Alcatel-Lucent, as well as integration and transaction related costs. In the third quarter 2016, non-IFRS exclusions in other income and expenses amounted to EUR 29 million, and primarily related to EUR 34 million of restructuring and associated charges for Nokia's cost reduction and efficiency improvement initiatives. The following table summarizes the financial information related to our cost savings program, as of the end of the third quarter 2016. Balances related to previous Nokia and Alcatel-Lucent restructuring and cost savings programs have been included as part of this overall cost savings program. It should be noted that Nokia and its businesses are exposed to various risks and uncertainties and certain statements herein that are not historical facts are forward-looking statements, including, without limitation, those regarding: A) our ability to integrate Alcatel Lucent into our operations and achieve the targeted business plans and benefits, including targeted synergies in relation to the acquisition of Alcatel Lucent announced on April 15, 2015 and closed in early 2016; B) our ability to squeeze out the remaining Alcatel Lucent shareholders in a timely manner or at all to achieve full ownership of Alcatel Lucent; C) expectations, plans or benefits related to our strategies and growth management; D) expectations, plans or benefits related to future performance of our businesses; E) expectations, plans or benefits related to changes in our management and other leadership, operational structure and operating model, including the expected characteristics, business, organizational structure, management and operations following the acquisition of Alcatel Lucent; F) expectations regarding market developments, general economic conditions and structural changes; G) expectations and targets regarding financial performance, results, operating expenses, taxes, currency exchange rates, hedging, cost savings and competitiveness, as well as results of operations including targeted synergies and those related to market share, prices, net sales, income and margins; H) timing of the deliveries of our products and services; I) expectations and targets regarding collaboration and partnering arrangements, joint-ventures or the creation of joint-ventures, as well as our expected customer reach; J) outcome of pending and threatened litigation, arbitration, disputes, regulatory proceedings or investigations by authorities, including the implications of the legal action brought against the French stock market authority's (Autorité des marchés financiers) clearance decision on Nokia's proposed public buy-out offer followed by a squeeze-out; K) expectations regarding restructurings, investments, uses of proceeds from transactions, acquisitions and divestments and our ability to achieve the financial and operational targets set in connection with any such restructurings, investments, divestments and acquisitions; and L) statements preceded by or including "believe," "expect," "anticipate," "foresee," "sees," "target," "estimate," "designed," "aim," "plans," "intends," "focus," "continue," "project," "should," "will" or similar expressions. These statements are based on the management's best assumptions and beliefs in light of the information currently available to it. Because they involve risks and uncertainties, actual results may differ materially from the results that we currently expect. Factors, including risks and uncertainties, that could cause such differences include, but are not limited to: 1) our ability to execute our strategy, sustain or improve the operational and financial performance of our business or correctly identify or successfully pursue business opportunities or growth; 2) our ability to achieve the anticipated business and operational benefits and synergies from the Alcatel Lucent transaction, including our ability to integrate Alcatel Lucent into our operations and within the timeframe targeted, and our ability to implement our organization and operational structure efficiently; 3) our ability to complete the purchases of the remaining outstanding Alcatel Lucent securities and realize the benefits of the public exchange offer for all outstanding Alcatel Lucent securities, and the outcome of the decision by the French Court of Appeal in relation to the clearance decision of Nokia's proposed public buy-out offer and squeeze-out; 4) our dependence on general economic and market conditions and other developments in the economies where we operate; 5) our dependence on the development of the industries in which we operate, including the cyclicality and variability of the telecommunications industry; 6) our exposure to regulatory, political or other developments in various countries or regions, including emerging markets and the associated risks in relation to tax matters and exchange controls, among others; 7) our ability to effectively and profitably compete and invest in new competitive high-quality products, services, upgrades and technologies and bring them to market in a timely manner; 8) our dependence on a limited number of customers and large multi-year agreements; 9) Nokia Technologies' ability to maintain and establish new sources of patent licensing income and IPR-related revenues, particularly in the smartphone market; 10) our dependence on IPR technologies, including those that we have developed and those that are licensed to us, and the risk of associated IPR-related legal claims, licensing costs and restrictions on use; 11) our exposure to direct and indirect regulation, including economic or trade policies, and the reliability of our governance, internal controls and compliance processes to prevent regulatory penalties; 12) our reliance on third-party solutions for data storage and the distribution of products and services, which expose us to risks relating to security, regulation and cybersecurity breaches; 13) Nokia Technologies' ability to generate net sales and profitability through licensing of the Nokia brand, the development and sales of products and services, as well as other business ventures which may not materialize as planned; 14) our exposure to legislative frameworks and jurisdictions that regulate fraud, economic trade sanctions and policies, and Alcatel Lucent's previous and current involvement in anti-corruption allegations; 15) the potential complex tax issues, tax disputes and tax obligations we may face in various jurisdictions, including the risk of obligations to pay additional taxes; 16) our actual or anticipated performance, among other factors, which could reduce our ability to utilize deferred tax assets; 17) our ability to retain, motivate, develop and recruit appropriately skilled employees; 18) our ability to manage our manufacturing, service creation, delivery, logistics and supply chain processes, and the risk related to our geographically concentrated production sites; 19) the impact of unfavorable outcome of litigation, arbitration, agreement-related disputes or allegations of product liability associated with our businesses; 20) exchange rate fluctuations, as well as hedging activities; 21) inefficiencies, breaches, malfunctions or disruptions of information technology systems; 22) our ability to optimize our capital structure as planned and re-establish our investment grade credit rating or otherwise improve our credit ratings; 23) uncertainty related to the amount of dividends and equity return we are able to distribute to shareholders for each financial period; 24) our ability to achieve targeted benefits from or successfully implement planned transactions, as well as the liabilities related thereto; 25) our involvement in joint ventures and jointly-managed companies or failures to create planned joint ventures; 26) performance failures by our partners or failure to agree to partnering arrangements with third parties; 27) our ability to manage and improve our financial and operating performance, cost savings, competitiveness and synergy benefits after the acquisition of Alcatel Lucent; 28) adverse developments with respect to customer financing or extended payment terms we provide to customers; 29) the carrying amount of our goodwill may not be recoverable; 30) risks related to undersea infrastructure; 31) unexpected liabilities with respect to pension plans, insurance matters and employees; and 32) unexpected liabilities or issues with respect to the acquisition of Alcatel Lucent, including pension, postretirement, health and life insurance and other employee liabilities or higher than expected transaction costs as well as the risk factors specified on pages 69 to 87 of our annual report on Form 20-F filed on April 1, 2016 under "Operating and financial review and prospects-Risk factors", as well as in Nokia's other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Other unknown or unpredictable factors or underlying assumptions subsequently proven to be incorrect could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. We do not undertake any obligation to publicly update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required. The financial statements were authorized for issue by management on October 26, 2016.


News Article | March 17, 2015
Site: www.techworld.com.au

The desktop phone may seem like a dinosaur in this mobile-first era, but with a 7-inch touch screen and an integrated camera on its latest model, Alcatel-Lucent Enterprise begs to differ. The 8088 Smart Deskphone, launched Monday, has been developed to feel at home in a world where users are becoming accustomed to touch-centric products and relying more on smartphones for communicating. From the screen on the 8088, users can search for contacts, set alarms and access voice mail. There are APIs available for customization. The phone's features can at the same time be controlled from a smartphone, tablet or laptop. The user can also start a call on a deskphone and then transfer it to a smartphone or vice versa. The integrated 5-megapixel camera is meant to be used, among other things, for video conferencing. To build on that, the 8088 also has an HDMI output for screen replication on a bigger display for room-based video collaboration. The phone will start shipping in April. Pricing wasn't immediately available. Alcatel-Lucent Enterprise in its current form was born last year when Alcatel-Lucent sold the business to China Huaxin, as part of a reorganization to turn its fortunes around. The phone, along with an upgraded version of OpenTouch Suite, was launched at the Cebit trade show in Germany and at Enterprise Connect conference in Orlando, both taking place this week.

Loading China Huaxin collaborators
Loading China Huaxin collaborators